top

VIP-NL en NOBV organiseren een webinar ‘Natte Teelten’

04 december 2023

De ontwikkeling van natte teelten is volop gaande. Er is inmiddels de nodige kennis en ervaring verzameld over teelt, opbrengstspreiding, opschaling en over markt en verdienmodellen. Daarnaast zijn er nog vragen te beantwoorden en uitdagingen te overwinnen. Deze en andere onderwerpen komen aan bod in het webinar ‘Natte teelten’ op 4 december van 10.00-11.30 uur, georganiseerd door het Veenweiden Innovatieprogramma Nederland (VIPNL) en het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV).Natte teelten kunnen als potentiële maatregel worden ingezet tegen bodemdaling en broeikasgasemissies in het veenweidegebied. Voor verschillende gewassen wordt binnen het Veenweiden Innovatie Programma Nederland (VIPNL) gekeken naar teelbaarheid en opschalingsaspecten, effecten op water- en bodemkwaliteit, biodiversiteit, toepassing en markt van geoogste biomassa, bedrijfseconomische en maatschappelijke kosten en baten (ecosysteemdiensten). In samenwerking met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) wordt tevens de klimaatbijdrage van natte gewassen onderzocht.

 

WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • Presentator Roel van Gerwen (programmacoördinator VIPNL) gaat in gesprek met Arnoud de Vries (thematrekker VIPNL natte teelten) en Pui Mee Chan (programmamanager NOBV/STOWA) over de stand van zaken van onderzoek naar natte teelten.
  • Jeroen Pijlman (onderzoeksleider VIPNL natte teelten) gaat in op variaties en de betekenis daarvan binnen natte teelten.
  • Abco de Buck (trekker werkpakket teelt VIPNL) geeft een presentatie over teeltuitdagingen en eerste resultaten.
  • Peter van der Maas (trekker werkpakket markt/verdienvermogen natte teelten VIPNL) gaat in op de markt voor natte teelten en verdienmodellen.

 

Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen.

Aanmelden voor het webinar kan tot uiterlijk 30 november via onderstaande knop. Graag tot ziens op 4 december!