top

Je bent ambtenaar en je wilt meer weten over de veen- en kleibodem

Wij helpen je natuur graag!
Stel ons een vraag

Kennis over de processen in de veenbodem zijn belangrijk voor het maken van de juiste (maatschappelijke) keuzes in de polders en het bebouwde gebied. Alles wat aangelegd wordt op of in de slappe veenweide bodems gaat gepaard met grote investeringen en landschappelijke ingrepen. Ambtenaren bereiden beleid en kaders voor, adviseren over gewenst onderzoek en innovaties, zijn projectleider of adviseur. Bij al deze rollen is het nodig kennis te hebben van de feiten, nuances en samenhang tussen bodem, het watersysteem en de functies die hierop rusten zodat toekomstbestendiger keuzes en afwegingen kunnen worden voorgelegd aan bestuurders. Welke bodemprocessen spelen een rol, wat wordt er gemeten, wat is het effect van maatregelen onder verschillende condities, hoe monitoren we de maatregelen?

Thema's

Bodemdaling veenweiden
Er wordt volop onderzoek gedaan naar het proces van bodemdaling in de veenbodem. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het NWA-Living On Soft Soils (LOSS) programma dat onder andere nauw samenwerkt met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Werkpakket Twee van LOSS gaat diep in op het mechanistisch begrip van de veenbodem.
Meer over Bodemdaling veenweiden