top

Funderingen

Funderingsproblematiek

Als er geen ingrijpende maatregelen worden getroffen zullen naar schatting tot 2050 zo’n één miljoen woningen in Nederland te maken krijgen met funderingsproblemen. De verantwoordelijkheid voor herstelkosten ligt volgens de wet bij de eigenaren van deze panden. De voorwaarden van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel voor eigenaren (waar zij een Funderingslening kunnen afsluiten) wordt momenteel herzien.
Meer over Funderingen
Financiering

Wie betaalt de kosten van bodemdaling- en funderingsschade?

De kosten die ontstaan door bodemdaling en funderingsproblemen lopen op. In het stedelijk gebied gaat het om kosten voor het herstel of voorkomen van schade aan gebouwen, groen en infrastructuur. In het landelijk gebied moeten agrariërs steeds vaker maatregelen nemen om bodemdaling te beperken en/of verandert de functie van het land. Ook dat zorgt voor hoge kosten. Wie gaat dat allemaal bekostigen?
Meer over Financiering
Wet- en regelgeving

De wet en bodemdaling en funderingen

Er is geen aparte wettelijke regels voor bodemdaling of funderingsproblemen. Pas als duidelijk is wat er moet gebeuren om de problemen op te lossen wordt ook duidelijke welke wetten en regels van toepassing zijn. In de praktijk gaat het vaak om wet- en regelgeving rondom bodem, water, ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, natuur en landbouw.
Meer over Wet- en regelgeving
Wateroverlast en droogte

Wat te doen aan wateroverlast en droogte?

Er wordt gewerkt aan oplossingen die goed zijn voor het voorkomen van problemen door wateroverlast en droogte. In het stedelijk gebied wordt gewerkt aan Actief Grondwater Peilbeheer. In het landelijk gebied kan met waterinfiltratiesystemen de grondwaterstand beter op peil worden gehouden. Er worden drainagebuizen in de bodem aangebracht. De buizen infiltreren water in de bodem in droge periodes. In natte periodes werken zij drainerend.
Meer over Wateroverlast en droogte
Tuinen en terrassen

Moeten we onze tuinen en terrassen wel blijven ophogen?

Bodemdaling zorgt voor verzakkingen en daarmee voor schade aan tuinen en terrassen. In de deelexpeditie ‘Innovatieve ophoogtechnieken’ werkten partijen samen aan de vraag hoe, door het toepassen van innovatieve en levensduur verlengende technieken, deze problemen aangepakt kunnen worden. Er is een lijst met innovatieve technieken opgesteld die mogelijk ook geschikt zijn voor het ophogen van tuinen en terrassen.
Meer over Tuinen en terrassen
Infrastructuur

Bodemdaling is funest voor boven- en ondergrondse infrastructuur

Bodemdaling veroorzaakt grote schade aan de boven- en ondergrondse infrastructuur. Wegen verzakken en onder de grond breken rioleringen en gas- en elektriciteitsleidingen. Het Planbureau voor de Leefomgeving berekende in 2016 dat de kosten voor het herstel van en onderhoud aan de algehele infrastructuur kunnen oplopen tot 5,2 miljard euro in 2050. Hoe kunnen gemeenten de kans op torenhoge kosten verkleinen?
Meer over Infrastructuur
Openbaar groen

Bodemdaling en groen, gaan ze samen?

Groenvoorzieningen beïnvloeden de bodemdaling en omgekeerd kan de bodemdaling en de maatregelen die worden genomen om deze af te remmen de groenvoorzieningen in de openbare ruimte op een negatieve wijze raken. In de deelexpeditie ‘Doorgroeibare verhardingen’ wordt nagedacht over de vraag hoe doorgroeibare verhardingen functioneren en óf en in hoeverre deze het tempo van de bodemdaling beïnvloeden.
Meer over Openbaar groen
Bodemdaling veenweiden

Bodemdaling in veenweidegebieden

Er wordt volop onderzoek gedaan naar het proces van bodemdaling in de veenbodem. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het NWA-Living On Soft Soils (LOSS) programma dat onder andere nauw samenwerkt met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Werkpakket Twee van LOSS gaat diep in op het mechanistisch begrip van de veenbodem.
Meer over Bodemdaling veenweiden
Klimaatslim ondernemen veenweidegebieden

Verantwoord ondernemen in veenweidegebieden

In de veenweidegebieden in Nederland moet een aantal dingen plaatsvinden. De stikstofuitstoot moet worden gereduceerd, de klimaatdoelen moeten worden gehaald en de bodemdaling moet worden afgeremd. Hiervoor is onder andere de verhoging van het grondwaterpeil ten aanzien van het maaiveld nodig. Voor melkveehouders betekent dit dat zij op een andere manier moeten gaan boeren. Daar zitten heel veel haken en ogen aan.
Meer over Klimaatslim ondernemen veenweidegebieden
Broeikasgassen en veenoxidatie

Broeikasgassen door veenoxidatie

In het Klimaatakkoord is voor de Nederlandse veenweidengebieden vanaf 2030 een jaarlijkse emissiereductie van één Megaton CO2 equivalenten vastgelegd. Het Rijk heeft het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) in het leven geroepen om onderzoek te doen naar de effectiviteit van maatregelen die moeten helpen dat doel te bereiken. Het onderzoeksprogramma loopt sinds 2019, inmiddels zijn de eerste bevindingen beschikbaar.
Meer over Broeikasgassen en veenoxidatie
Water in de veenweide

Een omslag in peilbeheer

Met het verhogen van slootpeilen en toepassen van waterinfiltratiesystemen kunnen de grondwaterpeilen op percelen worden verhoogd. Deze ingrijpende maatregelen zijn nodig om bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling ontwikkelde een factsheet rondom waterinfiltratiesystemen die leidde tot een KIWA-richtlijn voor ontwerp, aanleg en beheer van van veenweideinfiltratie.
Meer over Water in de veenweide
Landgebruik veenweide

Gras en diverse vormen van natte teelten en natuur

Om bodemdaling en broeikasgasuitstoot in veenweidegebieden af te remmen moet de bodem natter gemaakt worden. Dit vraagt een andere blik van agrariërs op de ontwikkeling van bijvoorbeeld een gezonde grasmat voor koeien, de bedrijfsvoering en de wijze van beweiding. Zij kunnen overschakelen op het (deels) telen van gewassen die bestand zijn tegen veel water, zoals de lisdodde, kroosvaren en cranberries. Hier wordt veel onderzoek naar gedaan.
Meer over Landgebruik veenweide