top

Funderingen
Funderingsproblematiek. Een zorg voor iedereen
Als er geen ingrijpende maatregelen worden getroffen zullen naar schatting tot 2050 zo’n één miljoen woningen in Nederland te maken krijgen met funderingsproblemen. De verantwoordelijkheid voor herstelkosten ligt volgens de wet bij de eigenaren van deze panden. De voorwaarden van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel voor eigenaren (waar zij een Funderingslening kunnen afsluiten) wordt momenteel herzien.
Meer over Funderingen
Financiering
Wie betaalt de kosten van bodemdaling- en funderingsschade?
De kosten die ontstaan door bodemdaling en funderingsproblemen lopen steeds verder op. In het stedelijk gebied gaat het om schade aan funderingen, (bedrijfs)panden, tuinen en terrassen, schade aan boven- en ondergrondse infrastructuur, (cultuur)historische gebouwen en kunstwerken. In het landelijk gebied zorgt bodemdaling voor verregaande maatregelen voor agrariërs die ook hoge kosten met zich meebrengen. Wie gaat dat allemaal bekostigen?
Meer over Financiering
Wet- en regelgeving
De wet en bodemdaling en funderingen
Er is geen apart juridisch kader voor bodemdaling en funderingsproblemen. Pas als de maatregelen die nodig zijn om problemen op te lossen verder in beeld komen, ontvouwt het juridisch kader zich. In de praktijk gaat het vaak om wet- en regelgeving rondom, bodem, water, ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, natuur en landbouw. In het landelijk gebied is een verdere uitwerking en een betere toegankelijkheid van de juridische kaders gewenst.
Meer over Wet- en regelgeving
Wateroverlast en droogte
Wat te doen aan wateroverlast en droogte?
Er wordt gewerkt aan oplossingen die goed zijn voor het voorkomen van problemen door wateroverlast en droogte. In het stedelijk gebied wordt gewerkt aan Actief Grondwater Peilbeheer. In het landelijk gebied kan met waterinfiltratiesystemen de grondwaterstand beter op peil worden gehouden. Er worden drainagebuizen in de bodem aangebracht. De buizen infiltreren water in de bodem in droge periodes. In natte periodes werken zij drainerend.
Meer over Wateroverlast en droogte
Tuinen en terrassen
Moeten we onze tuinen en terrassen wel blijven ophogen?
Bodemdaling zorgt voor verzakkingen van en schade aan tuinen en terrassen. In de deelexpeditie ‘Innovatieve ophoogtechnieken’ werkten partijen samen aan de vraag hoe door het toepassen van innovatieve en veelal levensduurverlengende technieken deze problemen aan te pakken. Er is een lijst met innovatieve technieken opgesteld die mogelijk ook geschikt zijn voor het ophogen van tuinen en terrassen.
Meer over Tuinen en terrassen
Infrastructuur
Bodemdaling is funest voor boven- en ondergrondse infrastructuur
Bodemdaling veroorzaakt grote schade aan de boven- en ondergrondse infrastructuur. Wegen verzakken en onder de grond breken rioleringen en gas- en elektriciteitsleidingen. Het Planbureau voor de Leefomgeving berekende in 2016 dat de kosten voor het herstel van en onderhoud aan de algehele infrastructuur kunnen oplopen tot 5,2 miljard euro in 2050. Hoe kunnen gemeenten de kans op torenhoge kosten verkleinen?
Meer over Infrastructuur
Openbaar groen
Bodemdaling en groen, gaan ze samen?
Groenvoorzieningen beïnvloeden de bodemdaling en omgekeerd kan de bodemdaling en de maatregelen die worden genomen om deze af te remmen de groenvoorzieningen in de openbare ruimte op een negatieve wijze raken. In de deelexpeditie ‘Doorgroeibare verhardingen’ wordt nagedacht over de vraag hoe doorgroeibare verhardingen functioneren en óf en in hoeverre deze het tempo van de bodemdaling beïnvloeden.
Meer over Openbaar groen
Veen- en kleibodem
Bodemdaling in veenweidegebieden
Er wordt volop onderzoek gedaan naar het proces van bodemdaling in de veenbodem. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het NWA-Living On Soft Soils (LOSS) programma dat onder andere nauw samenwerkt met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Werkpakket Twee van LOSS gaat diep in op het mechanistisch begrip van de veenbodem.
Meer over Veen- en kleibodem
Bedrijfsvoering op veen
Verantwoord ondernemen in veenweidegebieden
In de veenweidegebieden in Nederland moet een aantal dingen plaatsvinden. De stikstofuitstoot moet worden gereduceerd, de klimaatdoelen moeten worden gehaald en de bodemdaling moet worden afgeremd. Hiervoor is onder andere de verhoging van het grondwaterpeil ten aanzien van het maaiveld nodig. Voor melkveehouders betekent dit dat zij op een andere manier moeten gaan boeren. Daar zitten heel veel haken en ogen aan.
Meer over Bedrijfsvoering op veen
Broeikasgassen en veenoxidatie
Broeikasgassen door veenoxidatie
In het kader van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) is inmiddels (2022) twee jaar gemeten naar het ontstaan van broeikasgassen door veenoxidatie. Een belangrijke constatering is dat de werking en effectiviteit van maatregelen complex is. Effecten van maatregelen zijn afhankelijk van specifieke condities. Resultaten kunnen dus per gebied en van jaar tot jaar verschillen.
Meer over Broeikasgassen en veenoxidatie
Water in de veenweide
Een omslag in peilbeheer
Met het verhogen van slootpeilen en toepassen van waterinfiltratiesystemen kunnen de grondwaterpeilen op percelen worden verhoogd. Deze ingrijpende maatregelen zijn nodig om bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling ontwikkelde een factsheet rondom waterinfiltratiesystemen die leidde tot een KIWA-richtlijn voor ontwerp, aanleg en beheer van van veenweideinfiltratie.
Meer over Water in de veenweide
Landgebruik veenweide
Gras en diverse vormen van natte teelten en natuur
Om bodemdaling en broeikasgasuitstoot in veenweidegebieden af te remmen moet de bodem natter gemaakt worden. Dit vraagt een andere blik van agrariërs op de ontwikkeling van bijvoorbeeld een gezonde grasmat voor koeien, de bedrijfsvoering en de wijze van beweiding. Zij kunnen overschakelen op het (deels) telen van gewassen die bestand zijn tegen veel water, zoals de lisdodde, kroosvaren en cranberries. Hier wordt veel onderzoek naar gedaan.
Meer over Landgebruik veenweide