top

De wet en bodemdaling en funderingen

Wetten en regels spelen een belangrijke rol bij bodemdaling en funderingsproblemen. Ze stellen de kaders voor de manier waarop we deze problemen op kunnen lossen. Overheden, financiers en ondernemers hebben daarom behoefte aan objectieve en bruikbare kennis over de relevante wet- en regelgeving.

Bodemdaling of funderingsproblemen hebben zelf geen juridische status. Er is bijvoorbeeld geen ‘Wet Bodemdaling‘ waarin staat hoe er met bodemdaling om moet worden gegaan. Welke wetten en regels van toepassing zijn komt pas in beeld op het moment dat duidelijke wordt welke maatregelen we willen inzetten om de problemen op te lossen. Deze maatregelen zijn zeer divers, de wetten en regels waar je mee te maken kunt krijgen zijn dat dan ook.

1

Wat zijn de feiten?

Er is geen aparte wettelijke regels voor bodemdaling of funderingsproblemen. Pas als duidelijk is wat er moet gebeuren om de problemen op te lossen wordt ook duidelijke welke wetten en regels van toepassing zijn. In de praktijk zal het vaak gaan om wet- en regelgeving rondom: bodem, water, Ruimtelijke ordening, Bouwen en Wonen, Natuur en Landbouw.

Concreet gaat het vaak om de volgende wetten of regels: de Woningwet, het Bouwbesluit, de Watertoets, het Burgerlijk Wetboek en de Omgevingswet.

 Er is voor het stedelijk gebied een goed overzicht van taken en verantwoordelijkheden die overheden en particulieren hebben. Klik hier voor dit overzicht. Voor het landelijk gebied is een dergelijk overzicht er nog niet.

Wet- en regelgeving gaat iedereen aan die met bodemdaling of funderingsproblemen te maken heeft.
2

Wat zijn de actuele ontwikkelingen?

In de Toolbox Bodemdaling in Steden is voor het thema ‘Rechten en Plichten’ beschreven welke taken en verantwoordelijkheden particulieren, gemeenten en waterschappen hebben bij vraagstukken rond bodemdaling in het stedelijk gebied. Klik hier voor dit document. Er zijn ook studies gedaan naar de (on)mogelijkheden met betrekking tot nadeelcompensatie.

3

Voor wie is het belangrijk?

Wet- en regelgeving gaat iedereen aan die met bodemdaling of funderingsproblemen te maken heeft. De wet- en regelgeving biedt de kaders die nodig zijn om tot besluitvorming te komen. Dat zijn in de praktijk overheden (gemeente, waterschap, provincie en Rijk), particulieren en (ondernemers.

Wet- en regelgeving rondom bodemdaling
4

Hoe gaat het nu verder?

Er is nog veel kennis nodig om belanghebbenden eenvoudig en snel in staat te stellen om hun juridische positie te kunnen begrijpen.

Zeker in het landelijk gebied is een verdere uitwerking en een betere toegankelijkheid van de juridische kennis gewenst. Belangrijke uitdagingen voor de landbouw, zoals bijvoorbeeld het onderzoeken van nieuwe verdienmodellen en het verhandelen van CO2 certificaten zijn juridisch complex. Deze kennis moet beter toegankelijk worden gemaakt.

We zien dat de overheid actiever wordt op het gebied van bodemdaling en daarmee ook als het gaat om kennis en voorlichting over juridische aspecten.

Expert Wet-en regelgeving, Willemijn van Doorn-Hoekveld

Wilt u een vraag stellen over dit thema, stuur een mail naar  WillemijnVanDoorn-Hoekveld@kbf.nl