top

Over ons

KBF-organisatie-presentatie

Een online kenniscentrum met een multifunctionele locatie in Gouda.

De gevolgen van bodemdaling en funderingsproblemen voor de samenleving zijn groot en de impact neemt steeds verder toe. Om deze problemen het hoofd te bieden moeten meer mensen beter bereikt worden.

Om dit te realiseren is het nationaal Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen opgericht: online via deze website, met een fysieke vestiging in Gouda en de Experience Bodemdaling.

 

Ook voert het Kenniscentrum een divers kennisprogramma uit dat gericht is op kennisverspreiding voor professionals. Via dit loket beantwoordt het Kenniscentrum vragen van iedereen, ook van particulieren en individuele ondernemers. Het Kenniscentrum is een ‘bottom-up’ initiatief van landelijke organisaties en lokale en regionale overheden.

KBF Werkplan 2024

De maatschappelijke opgaven zijn groot en urgent.  Er is veel kennis nodig om daar op een goede manier mee om te kunnen gaan. Met de uitvoering van dit werkplan kunnen we gezamenlijk een deel van het antwoord geven. Het is tot stand gekomen met inbreng van alle bij het KBF betrokken partijen en is daarmee vraaggestuurd. Het staat vol met activiteiten die het KBF samen met haar partners gaat oppakken.

Digitaal jaarverslag KBF 2023

Waar was het KBF mee bezig in 2023 en welke bijeenkomsten zijn er georganiseerd, welke contacten zijn er gelegd en hoe ziet het netwerk van het KBF er uit.

In dit digitale jaarverslag 2023 zijn de activiteiten inzichtelijk gemaakt.

Missie
Alle mensen en organisaties in Nederland die te maken hebben met aan slappe bodem gerelateerde bodemdaling en broeikasgasemissies en/of met funderingsproblemen moeten laagdrempelig kunnen beschikken over kennis van gevalideerde handelingsperspectieven om bewust en bekwaam keuzes te maken in hun omgang met deze problemen. Dit geldt voor zowel het landelijk als voor het bebouwd gebied.

 

Organisatie
Het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen is een onafhankelijke stichting met een directeur bestuurder en een raad van toezicht.