top

Kennisbank

Programma Veen en Water

kennis
Diverse waterschappen in Nederland

Nationale Aanpak Funderingsproblematiek, door RVO

Nationale aanpak
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Betere prognoses met nieuwe bodemdalingskaart Flevoland

onderzoek
WUR, Deltares, TNO

Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving

artikel website

Levensduurverlengende innovatieve ophoogtechnieken

Tabel

Groene Hart Regio Informatievoorziening Bodembeweging (GHRIB) Deel 2: Uitgangspunten en globaal ontwerp

Rapport
Provincie Zuid Holland

Groene Hart Regio Informatievoorziening Bodembeweging (GHRIB) Deel 1: Doelgroep en informatiebehoefte

Rapport
Provincie Zuid Holland

Bomen zijn belangrijk

website

Tool: Rechten & Plichten 

Tool
Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen

Veenweiden innovatieprogramma Nederland

Website

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)

Website
STOWA

VIC: Veenweide Innovatie Centrum

Website
Veenweide Innovatie Centrum (VIC)

Platform Slappe Bodem

Website
Platform Slappe Bodem

Bodemdalingsvoorspellingskaarten

Kaartverhalen
Ministerie I&W

Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV)

Website
NOBV

Animaties, infographics en podcasts

Beeld en geluid
NOBV

Rapportage registratiesysteem SOMERS 1.0

Rapportage
NOBV

Werkveldkaart droogteadaptatie

Brochure
RWS

Tool: Modellering 

Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond voor hoger onderwijs (KOBO)

Website
KOBO

Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV)

Website
NBV

Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF)

Website
KCAF

Bodemdaling, een urgent probleem

Website
Deltares

Ervaringen en voorbeelden van gemeenten v.w.b. bodemdalingsprojecten

Kaarten
Platform Slappe Bodem

Postcastserie Studio Veenweide: de Verdieping

Podcast
NOBV

NOBV YouTube

Filmpjes

Bodem en ondergrond in Omgevingsvisie en Omgevingsplan

Link

Acacia Water MKBA bijeenkomst februari 2022

Presentatie
NKB

Webinar MKBA; Waardering van Bodemdaling

Webinar
NKB

Factsheet MKBA

Factsheet MKBA
KBF

Biodiversiteit vergroten in het veenweidegebied met WUR

Website
Ministerie van LNV

Project veenweide Fryslân

Website artikel
Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân

Gecontroleerde buisdrainage in regionale modellen

KBF waterinfiltratiesystemen

Animatie drukdrainage

Animatie onderwaterdrainage

Animatie
NOBV

Leidraad 3: IBOR- coaching ‘Financiën voor gemeenten met bodemdaling’

Leidraad 5: IBOR- coaching bibliotheek documenten

Leidraad 1: IBOR- coaching stappenplan

Tool: Kosten en Baten

Tool: Aanpak & Dialoog

Bodemvizier, instrumenten en informatie voor professionals

website
RWS

De bodem in de omgevingswet

Website

Strategieën voor bodemdaling en urbanisatie in de Mekong Delta (Vietnam)

Deltares

My first MKBA

gemeente Gouda, Hoogheemraadschap van Rijnland, Regio Deal Bodemdaling Groene Hart

Podcast over de reductie van broeikasgassen in de veenweiden

Podcast

Podcast serie van Studio Veenweide

Podcast

Animatie veenafbraak en broeikasgasuitstoot

Animatie
NOBV

Bewegen op slappe bodem, Provincie Zuid-Holland

Documentaire Nederland, het zinkende land

Factsheet monitoring bodemdaling in stedelijk gebied

Factsheet
KBF

Handreiking bodemdaling in stedelijk gebied

Factsheet

Leidraad 2: IBOR- coaching, Urgentiedocument; Pragmatisch werken aan bodemdaling in bebouwd gebied

Factsheet
KBF

Leidraad 4: IBOR-coaching, DIN model aanpak bodemdaling

Kennismaking
KBF

Tool: Bodemdaling & Erfgoed

Rapport
KBF

Factsheet waterpasserende, waterdoorlatende en doorgroeibare verhardingen

Factsheet
KBF

Bodemdaling & erfgoed in Gouda

Gemeente Gouda

Project Living Lab Bodemdaling: Gouda

Website
Campus Gouda

Platform Slappe Bodem

website artikel
Platform Slappe Bodem

Grootschalig actief grondwaterpeilbeheer in bebouwd gebied

Onderzoek
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)

Webinar NOBV Haalbaarheidsstudies Bedrijfsvoering en betaalbaarheid, 2021

Artikel website
NOBV

Deltaplan ruimtelijke adaptatie

Projecten en Maatregelen
Nationaal Deltaprogramma

Eindrapportage Innovatieprogramma Veen

Eindrapportage
IPV

Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden 

Website
NOBV

Dossier over bodemdaling in veengebieden

Website
Deltares

Richtlijn onderzoek funderingen

KCAF

Leidraad Klimaatadaptief Bouwen 2.0

Onderzoek conserveringsmethoden (grenen)houten paalfunderingen

Ontwikkeling toolbox bodemdaling in steden

RegioDeal

Standaard actief grondwaterpeilbeheer

Fugro en Aveco de Bondt

Toepassing en levensduur EPS

Klimaatslim Boeren op Veen

Website
Provincie Zuid-Holland

Leidraad klimaat adaptief bouwen

website kennis

Leidraad bodemdaling Midden Delftland

Factsheet
LTO-Noord afdeling Delflands Groen, Gemeente Midden Delfland, Hoogheemraadschap van Delfland, provincie Zuid-Holland, CLM.

Ketens uit paludicultuur

Factsheet

Cranberryteelt in de Krimpenerwaard

Video
NKB/KBF

Webinar klimaatbestendige inrichting, integrale watertoets

Webinar
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR), Aveco de Bondt en Tygron

Problematiek van bodemdaling (Website Rijkswaterstaat)

Artikel
RWS

Project isoleren met lisdodde in de praktijk

Factsheet
Provincie Zuid Holland, Gemeente Krimpenerwaard

Lisdodde als textiel

Video
NKB/ KBF

Bodem APK Veenweide

Factsheet

Rietgoed; Textiel van lisdodde

Factsheet
Gemeente Rotterdam

6 M-model

Factsheet

Oude Ade – Land van Ons, groots 10-jarig onderzoek

Factsheet
Land van Ons

Carbon Connects Helmond (Noord-Brabant)

Factsheet
Provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa & Maas, Radboud Universiteit, KWR, HAS Hogeschool, Bioclear Earth

Cranberryteelt Krimpenerwaard

Factsheet

Sturen op CO2 en draagkracht

Factsheet

Webpagina Eerste bevindingen NOBV

Bevindingen
NOBV

Animatie slootwaterpeilverhoging, onderwaterdrainage en combinatie

Animatie
NOBV

Restveengebied in transitie, gemeente Zuidplas

Factsheet
Provincie Zuid Holland, gemeente Zuidplas

Ontwerpen lange termijn perspectief bij veranderend landgebruik

Factsheet
Stuurgroep Groene Hart

Webinar: Kosten en baten van regeneratieve veehouderij

Webinar
Wij-land

Diverse veldreportages van Studio Veenweide

Podcast
NOBV

Veldreportage Studio Veenweide #5: Maatregelen A – waterinfiltratiesystemen

Podcast
NOBV

Veldreportage Studio Veenweide #4 – weidevogels

Podcast
NOBV

Lisdoddeteelt in de Burkmeer

Factsheet

Studio Veenweide podcast: Maatregelen

Podcast
NOBV

LOSS: Living on Soft Soils – Subsidence and Society

Terugblik congres
Living on Soft Soils

Webinar Platform Slappe Bodem

Webinar
PSB

Grondwater; meten, weten en sturen

Factsheet
Provincie Utrecht

NOBV Data-analyserapport 2020-2021

Document
STOWA

Wonen in lisdodde

Rapport
Veenweiden Innovatie Centrum

Paludiculture as paludifuture on Dutch Peatlands

Website

Tiny cabin & picknicktafel van lisdodde

Factsheet
Provincie Zuid Holland, Gemeente Krimpenerwaard

Onderzoekdossier Pointer (KRO-NCRV) over wateroverlast

Onderzoek
Pointer

Webinar Lisdoddeteelt in het Nederlandse veenweidegebied: waar staan we?

Webinar

Reconstructie openbare ruimte gemeente Diemen

Lange termijn planning
Gemeente Diemen

Uitbreiden en monitoring proefvakken

Website artikel
Gemeente Alphen aan den Rijn en Woerden

Betaalbaarheid – een inventarisatie van de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied

Artikel website
NOBV

Haalbaarheidsstudies NOBV  – een inventarisatie van de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied

Haalbaarheidsstudie Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit

haalbaarheidsstudies
NOBV

Deelexpeditie Natte teelten

Factsheet

Veldreportage Studio Veenweide #5: Maatregelen B – natte teelten

Podcasts
NOBV

Video over de teelt van lisdodde – vervolg van het project

Video
Water, Land en Dijken

Animatie natte teelten

Animatie
NOBV

NKB webinar implementatie KIWA richtlijn en uitvoering waterinfiltratiesystemen 2022

Richtlijn
NKB

Haalbaarheidsonderzoek Governance

Haalbaarheidsstudies
NOBV

Kaderplan Bodemdaling Binnenstad Gouda, Gemeente Gouda, Hoogheemraadschap van Rijnland, 2020

Kaderplan
Gemeente Gouda

Fundermaps

Fundermaps
KCAF

Aanpak funderingsproblematiek

Film

Symposium Bodem Breed: Samen de diepte in

Project Vloed

Kennis
Provincie Groningen

Canape en het veengebied

Factsheet
Provincie Groningen

Veen, voer en verder- onderzoek naar alternatieve (natte) teelten bruikbaar voor de melkveehouderij

Factsheet
Programmabureau Utrecht West, Provincie Zuid-Holland, Radboud Universiteit Nijmegen

Webinar Sloop-nieuwbouw als betaalbaar alternatief voor funderingsherstel

Webinar
RVO

Governance – een inventarisatie van de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied

Artikel website
NOBV

BNR Techniektour afl ‘Bodemdaling: wat is het en hoe ga je het tegen?’

Podcast

Podcast van BNR over het tegengaan van bodemdaling

Podcast

Webinar NOBV Haalbaarheidsstudies, Governance en peilbeheer peilbesluit

Presentatie bevoegdhedenverdeling bodemdaling bebouwd gebied

Peilbeheer als middel om bodemdaling terug te dringen

Waterkwantiteit en waterbeheer – een inventarisatie van de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied

Rapport
NOBV

Webinar NOBV haalbaarheidsstudies waterkwantiteit en waterbeheer 2021

Haalbaarheidsstudie
NOBV

Adaptief weiden in het veenweidegebied

Factsheet
RegioDeal, Gemeente Krimpenerwaard, Provincie Zuid Holland

Het voorspellen van bodemdaling en een nieuw ondergrondmiddel

Website artikel

Factsheet deelexpeditie Natte teelten

Factsheet
NKB

Living on soft soils – artikel bodemdaling in Nederlandse veengebieden

Wat kunnen waterschappen doen?  

Artikel

Convenant klimaatadaptief bouwen 

Zonneweides op veen

Factsheet
Provincie Zuid-Holland. Met dank aan Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

MKBA remming bodemdaling Friese veenweidegebied

Factsheet
Provinsje Fryslân

Proeftuin De Welle

factsheet
Provincie Friesland

Proeftuin Natura2000 Veenweiden

Factsheet
VIC

Pilot lisdodde in Marickenland

Factsheet
Gemeente de Ronde Venen

Cranberryteelt Zegveld

Factsheet
Gebiedscommissie Utrecht-West, Zuid-Holland, KTC-Zegveld

Better Wetter, beter omgaan met veenweidegebieden in Friesland

Factsheet

Azollateelt als bedrijfseigen veevoer

Factsheet

Bedrijvenproef Sturen met Grondwater Spengen

Factsheet
Gemeente Stichtse Vecht

Praktijkproeven onderwaterdrainage Friesland

Factsheet

Onderwaterdrainaige Staphorst

Factsheet

Effecten van onderwaterdrains in peilvak 9 van polder Groot-Wilnis Vinkeveen

Factsheet

Toekomstbestendige polder Lange Weide

Factsheet

Pilots grondwatergestuurd peilbeheer door boeren

Factsheet

Effecten van onderwaterdrainage op de regionale watervraag

Factsheet

Werken met water

Hoogwaterboerderij, KTC Zegveld doet onderzoek

Artikel website
KTC Zegveld

Projectbeschrijving over het berekenen van broeikasgasemissies

Factsheet
NKB

Klei voor behoud veendeel project ‘studie naar de carbon footprint’ 

Factsheet
NKB

Projectomschrijving van onderzoek naar compactie van veen

Factsheet
Gemeente Woerden

Bodemdaling in Kaart en Kijken in de bodem: meten, monitoring en ontrafelen van bodemdalingsprocessen

Factsheet
Provincie Zuid Holland, provincie Utrecht

Maisteelt en bodemdaling op veen in Friesland

Factsheet
Provincie Friesland

Bodemdaling in Kaart en Kijken in de bodem: meten, monitoring en ontrafelen van bodemdalingsprocessen

Factsheet
RegioDeal Bodemdaling Groene Hart

Deep NL

Factsheet

Webinarreeks robuuste watersystemen van Witteveen&Bos

Webinarreeks
Witteveen+Bos

Pilot verbetering handelingsperspectief particuliere eigenaar bij funderingsproblematiek

Pilot verbetering handelingsperspectief particuliere eigenaar bij funderingsproblematiek.

Project
RegioDeal bodemdaling Groene Hart

Webinar Cultuurhistorie en klimaatadaptatie

Webinar
Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Provincie Noord Holland

Markt en ketenvorming lisdodde

Website
IPV

Effecten vernattingsmaatregelen op veenweidebedrijven in Noord-Holland

Rapport

Webinar over innovatieve ophoogtechnieken

Terugblik webinar
NKB

Rapport Stop bodemdaling in veenweidegebieden

Memo juridische gevolgen van varianten in handelingsperspectief meebewegen, Gouda 

Klimaatstresstest rondom bodemdaling

Informatie over bodemdaling in Gouda

Haalbaarheidsonderzoek Massastabilisatie

Haalbaarheidsonderzoek
RegioDeal Bodemdaling Groene Hart

Kosten en baten bodemdaling in het stedelijke gebied, gemeente Gouda

Rapport
Hoogheemraadschap van Rijnland en Gemeente Gouda

Actief grondwaterpeilbeheer, Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

Kennisportaal Klimaatadaptatie

Rapport ‘Impact droogte op funderingen’, Deltares, 2020

Rapport
Verbond van Verzekeraars

Funderingen en bodemdaling in Friesland

Film
Wetterskip Fryslan

Opnieuw inrichten openbare ruimte Regenboogbuurt, Almere

Gemeente Almere

Innovatieve ophoogtechnieken

NKB

Kosten en baten bodemdaling in het stedelijke gebied, gemeente Gouda

Kaderplan
Gemeente Gouda, Hoogheemraadschap Rijnland

Deelexpeditie innovatieve ophoogtechnieken

Leermodule klimaatadaptatie en bodem

Leermodule
Bodembreed Academie

Weg op palen in Diemen: 80 jaar ervaring

Factsheet
Gemeente Diemen

Kaderplan Bodemdaling Binnenstad Gouda, Gemeente Gouda, Hoogheemraadschap van Rijnland, 2020

Kaderplan
Hoogheemraadschap van Rijnland en Gemeente Gouda

Mijn koers

Video
Gemeente Krimpenerwaard, Provincie Zuid Holland

Boer aan het roer

Voorlichtings filmpje
LTO Noord

Lisdodde als duurzaam bouwmateriaal 

Video

Video over de teelt van lisdodde

Artikel en video
Innovatieprogramma Veen

Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains in polder Zeevang

Factsheet

Boeren bij hoog water 

Peatwise onderzoekt emissiefactoren

Factsheet
Wageningen Universiteit

PSB Wie doet wat?

overzicht samenwerkende partners
PSB

Regio Deal Bodemdaling Groene Hart, het eindresultaat

Website
RegioDeal Bodemdaling Groene Hart

Gouda stevige stad

Kaderplan
Gemeente Gouda

Convenant kabels en leidingen in het Groene Hart

Webinar klimaatstresstest infrastructuur

Webinar
Provincie Noord-Holland

Groene Hart informatievoorziening bodembeweging

Factsheet

Optimalisatie bodemdalingsmodellen

Factsheet
RegioDeal Bodemdaling Groene Hart

Video over bodemverbetering voor nieuwbouw

Video

Factsheet deelexpeditie onderwater en drukdrainage

Factsheet
NKB en NOBV

Gouda, Hoogheemraadschap van Rijnland, 2020

Gemeente Gouda, Hoogheemraadschap van Rijnland

Haalbaarheidstudie naar drijvend bouwen

Artikel website
Gemeente Woerden, de provincie Utrecht en Waterschap HDSR

Toekomstverkenning Bodemdaling AVG

Factsheet
Waterschap Amstel, Vecht en Gooi

Proeftuin Krimpenerwaard

Website artikel
Gemeente Krimpenerwaard

Beleidstafel droogte: Nederland beter weerbaar tegen droogte

Rapport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Drijvend bouwen

Onderzoek
Gemeente Woerden, Provincie Utrecht, Hoogheemraad Stichtse Rijnlanden

Drukdrains, hoe werkt het?

Video
Water, Land en Dijken

Modelstudie stadsboezem Gouda

gemeente Gouda

Pilot schuimglas Reeuwijk

Factsheet
Gemeente Bodegraven Reeuwijk

Reconstructie openbare ruimte Diemen

Deelexpeditie MKBA’s Bodemdaling

Factsheets en presentaties
NKB

Deelexpeditie Governance & economie van bodemdaling

factsheet
NKB

Veenweiden in beweging

website
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR)

Veen, voer en verder

Rapport
Louis Bolk Instituut, Bunnik

Natte teelten voor het veenweidegebied: verkenning van mogelijkheden van lisdodde, riet, miscanthus en wilg

Rapport

Aanleg van drainage-/infiltratieleidingen tegen wateroverlast en grondwateronderlast

Het planten van lisdodde

website en video
Programmabureau Utrecht West

Stimuleringsregeling klimaatadaptief inrichten particulier terrein – in voorbereiding

Stimuleringsregeling klimaatadaptief inrichten particulier terrein – in voorbereiding

Gemeente Schiedam

Aanleg van drainage-/infiltratieleidingen tegen wateroverlast en grondwateronderlast

Gemeente Schiedam

Stimuleringsregeling klimaat adaptief inrichten particulier terrein – in voorbereiding

NKB

WaterWeg gemeente Capelle aan den IJssel 

Project gemeente Capelle aan den IJssel
Kennisprotaal Klimaatadaptatie

Het Friese waterschap heeft nog geen plan tegen de bodemdaling

Filmpje
Wetterskip Fryslan

Innovatief ophogen met schuimglas in Hazerswoude, gemeente Alphen aan den Rijn.

Krantenartikel

Pilot weg ophogen met takkenbossen

Gemeente Bodegraven Reeuwijk

Funderingsproblematiek, een vergeten ‘rot’ dossier, KCAF, 2019

Artikel

Projecten innovatieve ophoogtechnieken, factsheets

Factsheets
NKB

Hoe veengrond veel waterschappen zorgen baart

Filmpje
Nieuwsuur

Groene cirkel Kaas en bodemdaling

Website

Governance bodemdaling: handelingsperspectieven

Handelingsperspectieven
Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

Scenariostudie kaderplan bodemdaling binnenstad Gouda

Gemeente Gouda

Grondwater op peil

Gemeente Rotterdam

Grondwater op peil in Rotterdam

Factsheet
Gemeente Rotterdam

Code Oranje, Monitoring kwaliteit woningvoorraad

Factsheet
KCAF

Onderzoek naar duurzaam beheer van het Wormer- en Jisperveld

Factsheet
Provincie Noord-Holland

Sleutel processen voor Azolla 

Factsheet

Project Cinderella, het vernatten van veenweiden

Factsheet

Praktijkproef onderwaterdrains Wormer en Jisperveld

Factsheet

Precisiewatermanagement – onderzoek naar drukdrainage in Zegveld

Factsheet

Climate Smart Agriculture on Organic soils

Factsheet

Places of hope – Toekomst veenweide Fryslân

Factsheet

Monitoring zetting met satellietdata

Factsheet
Gemeente Woerden

Projectomschrijving van een Deskstudie effecten kunstmest op veenoxidatie

Facstheet
Provincie Friesland

Project: Risicokaart bodem opbarsting door veenoxidatie, Provincie Zuid-Holland

Factsheet
NKB

Valuta voor Veen Utrecht

Factsheet
Provincie Utrecht

Valuta voor veen in Friesland

Factsheet
Provincie Friesland

Bodemdaling Regenboogbuurt, Almere

Factsheet deelexpeditie innovatieve ophoogtechnieken

Factsheet
RWS

Duurzaam bodembeheer

Factsheet
Uitvoeringsprogramma Veenweiden

Haalbaarheidsstudie Klei voor behoud van veen

Verkenning
Louis Bolk instituut en Veenweide informatie centrum

Klei voor behoud veen

Website artikel
Veenweide Innovatie Centrum

Verkenning mogelijkheden bekostiging bodemdaling

Verkenning mogelijkheden bekostiging bodemdaling

Methodiek

Hoe ziet een toekomstbestendige gebiedsinrichting er uit?

Rapport
NKB

Aanpak bodemdaling Gouda – onderzoeksrapport Deltares

Uitkomsten
TKI

Veldonderzoek effecten bodemmaatregelen op veenoxidatie

Factsheet
Wetterskip Fryslan, provincie Friesland

Intelligent gebruik van de ondergrond om de stedelijke kwaliteit te verbeteren

Tabula Scripta