top

Kennisbank
Waterinfiltratiesystemen in de pen! 
KBF waterinfiltratiesystemen
KBF
Aanpak funderingsproblematiek
Factsheet monitoring bodemdaling in stedelijk gebied
Handreiking bodemdaling in stedelijk gebied
IBOR Coaching, Leidraad 2: Urgentiedocument
IBOR Coaching, Leidraad 3: Notitie financiën
IBOR Coaching, Leidraad 4: DIN model aanpak bodemdaling
IBOR Coaching, Leidraad 5: de bibliotheek coaching documenten
IBOR Coaching, Leidraad 1: Stappenplan
Tool: Bodemdaling & Erfgoed
Factsheet waterpasserende, waterdoorlatende en doorgroeibare verhardingen
Tool: Kosten en Baten
Tool: Rechten & Plichten 
Tool: Modellering 
Tool: Aanpak & Dialoog
Living on soft soils – artikel bodemdaling in Nederlandse veengebieden
Als een paal boven water. Juridische beschouwing over de problematiek van houten paalfunderingen
Bodemvizier, instrumenten en informatie voor professionals
De bodem in de omgevingswet
Rapport Stop bodemdaling in veenweidegebieden
Leidraad Klimaatadaptief Bouwen 2.0
Aanpak bodemdaling Gouda – uitkomsten governance spoor, onderzoeksrapport Deltares
Memo juridische gevolgen van varianten in handelingsperspectief meebewegen, Gouda 
Grondwaterzorg in bebouwd gebied, Stichting Rioned
Webinar NOBV Haalbaarheidsstudies, Governance en peilbeheer peilbesluit, 2021
Symposium Bodem Breed: Samen de diepte in
Presentatie bevoegdhedenverdeling bodemdaling – bebouwd gebied
Pilot verbetering handelingsperspectief particuliere eigenaar bij funderingsproblematiek
Stimuleringsregeling klimaat adaptief inrichten particulier terrein – in voorbereiding
Bouw-en woonrijp maken Leonidas Rotterdam
Onderzoek conserveringsmethoden (grenen)houten paalfunderingen
Relatie funderingen en bodemdaling
Case studie Helmersbuurt, Amsterdam en Bloemhof Zuid, Rotterdam
Bodemdaling Regenboogbuurt, Almere
Klimaatstresstest rondom bodemdaling
Informatie over bodemdaling in Gouda
Verkenning mogelijkheden bekostiging bodemdaling
Toolbox bodemdaling Gouda
Ondergrond Potentiekaart – ontwikkeld door Deltares en TUDelft
Waterbestendig bouwen van nutsvoorzieningen
Convenant klimaatadaptief bouwen 
Reconstructie openbare ruimte gemeente Diemen
Intelligent gebruik van de ondergrond om de stedelijke kwaliteit te verbeteren
Stimuleringsregeling klimaatadaptief inrichten particulier terrein – in voorbereiding
Aanleg van drainage-/infiltratieleidingen tegen wateroverlast en grondwateronderlast
Convenant kabels en leidingen in het Groene Hart
Grootschalig actief grondwaterpeilbeheer in bebouwd gebied
Webinar klimaatstresstest infrastructuur
Convenant klimaatadaptief bouwen
Strategieën voor bodemdaling en urbanisatie in de Mekong Delta (Vietnam)
New Orleans urban water plan
WaterWeg gemeente Capelle aan den IJssel 
Modelstudie stadsboezem Gouda
Stimuleringsregeling klimaatadaptief inrichten particulier terrein – in voorbereiding
Aanleg van drainage-/infiltratieleidingen tegen wateroverlast en grondwateronderlast
Scenariostudie kaderplan bodemdaling binnenstad Gouda
Grondwater op peil
Instrumenten rondom grondwaterstandsverhoging en wateroverlast
Rapport Deltares – grootschalig actief grondwaterpeilbeheer in bebouwd gebied, 2017
Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie
Actief grondwaterpeilbeheer
Deltaplan ruimtelijke adaptatie
Onderzoekdossier Pointer (KRO-NCRV) over wateroverlast
Webinar klimaatbestendige inrichting, integrale watertoets.
Webinarreeks robuuste watersystemen van Witteveen&Bos
Webinarreeks robuuste watersystemen van Witteveen&Bos
Pilot verbetering handelingsperspectief particuliere eigenaar bij funderingsproblematiek.
Haalbaarheidsonderzoek Massastabilisatie
Project Living Lab Bodemdaling: Gouda
Kosten en baten bodemdaling in het stedelijke gebied, gemeente Gouda
Grondwater op peil in Rotterdam
Code Oranje, Monitoring kwaliteit woningvoorraad
Aanleg drainage systeem Argonautenstraat Amsterdam
Actief grondwaterpeilbeheer, Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
Rijksprogramma Aanpak Funderingsproblematiek
Rapport ‘Impact droogte op funderingen’, Deltares, 2020
Funderingsproblematiek, een vergeten ‘rot’ dossier, KCAF, 2019
Webinar Sloop-nieuwbouw als betaalbaar alternatief voor funderingsherstel
Funderingen en bodemdaling in Friesland
Deelexpeditie Governance & economie van bodemdaling             
Wat kunnen waterschappen doen?  
Verkenning Bodemdaling (STRONG) – Versterking bestaande aanpak 
Aanpak bodemdaling Gouda – uitkomsten governance spoor, onderzoeksrapport Deltares
Governance bodemdaling: handelingsperspectieven
Water, bodem en governance: een introductie van transities en dilemma’s
Methodiek aanpak bodemdaling, Bodemplus (Deelrapport Governance)
Funderingen en bodemdaling in Friesland
Opnieuw inrichten openbare ruimte Regenboogbuurt, Almere
Uitbreiden en monitoring proefvakken
Het voorspellen van bodemdaling en een nieuw ondergrondmiddel
Factsheet deelexpeditie innovatieve ophoogtechnieken
Pilot weg ophogen met takkenbossen
Pilot schuimglas Reeuwijk
Proef Mycobase als licht organisch ophoogmateriaal
Toepassing en levensduur EPS
Proefvakken lichtgewicht materialen Kamerik 
Wetenschappelijke monitoring van innovatieve techniek in Kanis.
Innovatief ophogen met schuimglas in Hazerswoude, gemeente Alphen aan den Rijn.
Haalbaarheidsonderzoek Massastabilisatie
Project Living Lab Bodemdaling: Gouda
Kosten en baten bodemdaling in het stedelijke gebied, gemeente Gouda
Reconstructie openbare ruimte Diemen
Gouda, Hoogheemraadschap van Rijnland, 2020
Relatie funderingen en bodemdaling
Schuimglas moet bodemverzakking tegengaan. Als eerste in Alphen
Deelexpeditie innovatieve ophoogtechnieken
Bodemdaling en droogte
Leermodule klimaatadaptatie en bodem
Intelligent gebruik van de ondergrond om de stedelijke kwaliteit te verbeteren
Hoe ziet een toekomstbestendige gebiedsinrichting er uit?
Het voorspellen van bodemdaling en een ondergrondmodel van het Groene Hart.
Haalbaarheidstudie naar drijvend bouwen
Weg op palen in Diemen: 80 jaar ervaring
Nota Vervangingsinvesteringen Openbare Ruimte 2020-2027 gemeente Rotterdam
Stedelijke ontwikkeling en bodemdaling in en rondom Gouda
Kaderplan Bodemdaling Binnenstad Gouda, Gemeente Gouda, Hoogheemraadschap van Rijnland, 2020
Webinar Cultuurhistorie en klimaatadaptatie
Webinar klimaatstresstest infrastructuur
Funderingen en bodemdaling in Friesland
Projecten Innovatieve ophoogtechnieken
Betaalbaarheid – een inventarisatie van de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied
Dalende bodems, stijgende kosten, Planbureau voor de Leefomgeving
Zonneweides op veen
Valuta voor veen
MKBA remming bodemdaling Friese veenweidegebied
Toekomstverkenning Bodemdaling AVG
Wij land Kosten en batenanalyse regeneratieve landbouw
Methodiek aanpak bodemdaling, Bodemplus (Deelrapport verkenning mogelijkheden bekostiging bodemdaling)
Factsheet deelexpeditie MKBA’s Bodemdaling
Webinar: Kosten en baten van regeneratieve veehouderij
Webinar NOBV Haalbaarheidsstudies Bedrijfsvoering en betaalbaarheid, 2021
NKB-Kennisexpeditie Waardering van Bodemdaling
Peilbeheer als middel om bodemdaling terug te dringen
Peilbeheer als middel om bodemdaling terug te dringen
Governance – een inventarisatie van de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied
Platform Slappe Bodem
Deelexpeditie Governance & economie van bodemdaling
Webinar NOBV Haalbaarheidsstudies Governance en peilbeheer/peilbesluit, 2021
Haalbaarheidsstudies NOBV  – een inventarisatie van de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied
Proeftuin De Welle
Project Vloed
Zonneweides op veen
Veenweiden in beweging
Mijn koers
Boer aan het roer
Haalbaarheidsstudie Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit
Oude Ade – Land van Ons, groots 10-jarig onderzoek
Duurzaam bodembeheer
Proeftuin Natura2000 Veenweiden
Onderzoek naar duurzaam beheer van het Wormer- en Jisperveld
Biodiversiteit vergroten in het veenweidegebied met WUR
Veldreportage Studio Veenweide #4 – weidevogels
Veldreportage Studio Veenweide #4  slootkanten
Documentaire Nederland, het zinkende land, 2016
Naar een Duurzame Toekomst van het Veenweidegebied – Provinciale Commissie Leefomgeving Utrecht
Markt en ketenvorming lisdodden
Wonen in lisdodde
Paludiculture as paludifuture on Dutch Peatlands
Tiny cabin & picknicktafel van lisdodde
Ketens uit paludicultuur
Carbon Connects Helmond (Noord-Brabant)
Lisdoddeteelt in de Burkmeer
Pilot lisdodde in Marickenland
Sleutel processen voor Azolla 
Project Cinderella, het vernatten van veenweiden
Cranberryteelt Krimpenerwaard
Cranberryteelt Zegveld
Better Wetter, beter omgaan met veenweidegebieden in Friesland
Azollateelt als bedrijfseigen veevoer
Veen, voer en verder
Natte teelten voor het veenweidegebied: verkenning van mogelijkheden van lisdodde, riet, miscanthus en wilg
Proeftuin Krimpenerwaard
Deelexpeditie Natte teelten
Veldreportage Studio Veenweide #5: Maatregelen B – natte teelten
Cranberryteelt in de Krimpenerwaard
Lisdodde als textiel
Lisdodde als duurzaam bouwmateriaal 
Het planten van lisdodde
Video over de teelt van lisdodde – vervolg van het project
Video over de teelt van lisdodde
Animatie natte teelten
Webinar Lisdoddeteelt in het Nederlandse veenweidegebied: waar staan we?
Peilbeheer als middel om bodemdaling terug te dringen
Waterkwantiteit en waterbeheer – een inventarisatie van de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied
Dalende bodems, stijgende kosten, Planbureau voor de Leefomgeving
Verkenning mogelijkheden bekostiging bodemdaling
Groene cirkel Kaas en bodemdaling
Effecten vernattingsmaatregelen op veenweidebedrijven in Noord-Holland
Bedrijvenproef Sturen met Grondwater Spengen
Praktijkproef onderwaterdrains Wormer en Jisperveld
Sturen op CO2 en draagkracht
Precisiewatermanagement – onderzoek naar drukdrainage in Zegveld
Praktijkproeven onderwaterdrainage Friesland
Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains in polder Zeevang
Onderwaterdrainaige Staphorst
Effecten van onderwaterdrains in peilvak 9 van polder Groot-Wilnis Vinkeveen
Toekomstbestendige polder Lange Weide
Climate Smart Agriculture on Organic soils
Places of hope – Toekomst veenweide Fryslân
Pilots grondwatergestuurd peilbeheer door boeren
Bodem APK Veenweide
Effecten van onderwaterdrainage op de regionale watervraag
Werken met water
Hoogwaterboerderij, KTC Zegveld doet onderzoek
Boeren bij hoog water 
Project veenweide Fryslân
Canape en het veengebied
Proeftuin Krimpenerwaard
Klimaatslim Boeren op Veen
Veldreportage Studio Veenweide #5: Maatregelen A – waterinfiltratiesystemen
Studio Veenweide podcast: Maatregelen
NKB webinar implementatie KIWA richtlijn en uitvoering waterinfiltratiesystemen 2022
Webinar nieuwe KIWA-richtlijn voor aanleg waterinfiltratiesystemen 2021
Webinar NOBV haalbaarheidsstudies waterkwantiteit en waterbeheer 2021
Animatie slootwaterpeilverhoging, onderwaterdrainage en combinatie
Animatie drukdrainage
Animatie onderwaterdrainage
Drukdrains, hoe werkt het?
Methodiek aanpak bodemdaling
Peatwise onderzoekt emissiefactoren
Haalbaarheidsstudie Klei voor behoud van veen
Klei voor behoud veen
LOSS: Living on Soft Soils – Subsidence and Society
Eindrapportage Innovatieprogramma Veen
Factsheet deelexpeditie onderwater en drukdrainage
Factsheet deelexpeditie Natte teelten
BNR Techniektour afl ‘Bodemdaling: wat is het en hoe ga je het tegen?’
PSB Wie doet wat?
Het Friese waterschap heeft nog geen plan tegen de bodemdaling
Kennis- en onderwijscentrum bodem en ondergrond voor hoger onderwijs (KOBO)
Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV)
Regio Deal Bodemdaling Groene Hart
Nationaal Onderzoeksprogramma Veenweiden (NOBV)
Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF)
Coalitie Stevige Steden
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)
Veenweide Innovatie Centrum (VIC)
Platform Slappe Bodem
Haalbaarheidsonderzoek Governance
Beleidstafel droogte: Nederland beter weerbaar tegen droogte
Problematiek van bodemdaling (Website Rijkswaterstaat)
Kaderplan Bodemdaling Binnenstad Gouda, Gemeente Gouda, Hoogheemraadschap van Rijnland, 2020
Bodemdalingsvoorspellingskaarten
Bodemdaling, een urgent probleem
Hoe veengrond veel waterschappen zorgen baart
Animatie over bodemdaling in Gouda
Fundermaps
Drijvend bouwen
Monitoring zetting met satellietdata
Gouda stevige stad
Ervaringen en voorbeelden van gemeenten v.w.b. bodemdalingsprojecten
Webinar over innovatieve ophoogtechnieken
Webinar Platform Slappe Bodem
Podcast van BNR over het tegengaan van bodemdaling
Video over bodemverbetering voor nieuwbouw
Projectbeschrijving over het berekenen van broeikasgasemissies
Webpagina Eerste bevindingen NOBV
Artikel Veenweiden en klimaat 
Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden 
Dossier over bodemdaling in veengebieden
Klei voor behoud veendeel project ‘studie naar de carbon footprint’ 
Projectomschrijving van een Deskstudie effecten kunstmest op veenoxidatie
Projectomschrijving van onderzoek naar compactie van veen
Project: Risicokaart bodem opbarsting door veenoxidatie, Provincie Zuid-Holland
Webpagina Bodemdaling door oxidatie, Provincie Zuid-Holland
Dalende bodems, stijgende kosten, Planbureau voor de Leefomgeving, 2016
Diverse veldreportages van Studio Veenweide
Reportage
Podcast over de reductie van broeikasgassen in de veenweiden
Podcast
Podcast serie van Studio Veenweide
Podcast
Animatie veenafbraak en broeikasgasuitstoot
Bewegen op slappe bodem, Provincie Zuid-Holland
Documentaire Nederland, het zinkende land
F3O Richtlijn Houten paalfunderingen onder gebouwen
NKB, expeditie
KCAF
F3O Richtlijn Onderzoek en beoordeling van funderingen op staal (ondiepe fundering)
KCAF, meta-onderzoek
KCAF
Handleiding voor gemeenten
KCAF, handleiding
KCAF
Geen zoekresultaten gevonden.