top

Kennisbank
Levensduurverlengende innovatieve ophoogtechnieken
Tabel
Groene Hart Regio Informatievoorziening Bodembeweging (GHRIB) Deel 2: Uitgangspunten en globaal ontwerp
Rapport
Provincie Zuid Holland
Groene Hart Regio Informatievoorziening Bodembeweging (GHRIB) Deel 1: Doelgroep en informatiebehoefte
Rapport
Provincie Zuid Holland
Bomen zijn belangrijk
website
Tool: Rechten & Plichten 
Tool
Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen
Veenweiden innovatieprogramma Nederland
Website
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)
Website
STOWA
VIC: Veenweide Innovatie Centrum
Website
Veenweide Innovatie Centrum (VIC)
Platform Slappe Bodem
Website
Platform Slappe Bodem
Bodemdalingsvoorspellingskaarten
Kaartverhalen
Ministerie I&W
Bodemdaling & erfgoed in Gouda
Gemeente Gouda
Proeftuin Krimpenerwaard
Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV)
Website
NOBV
Coalitie Stevige Steden
Animaties, infographics en podcasts
Beeld en geluid
NOBV
Rapportage registratiesysteem SOMERS 1.0
Rapportage
NOBV
Werkveldkaart droogteadaptatie
Brochure
RWS
Tool: Modellering 
Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond voor hoger onderwijs (KOBO)
Website
KOBO
Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV)
Website
NBV
Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF)
Website
KCAF
Bodemdaling, een urgent probleem
Website
Deltares
Ervaringen en voorbeelden van gemeenten v.w.b. bodemdalingsprojecten
Kaarten
Platform Slappe Bodem
Postcastserie Studio Veenweide: de Verdieping
Podcast
NOBV
NOBV YouTube
Filmpjes
Bodem en ondergrond in Omgevingsvisie en Omgevingsplan
Link
Acacia Water MKBA bijeenkomst februari 2022
Presentatie
NKB
Webinar MKBA; Waardering van Bodemdaling
Webinar
NKB
Factsheet MKBA
Factsheet MKBA
KBF
Biodiversiteit vergroten in het veenweidegebied met WUR
Website
Ministerie van LNV
Project veenweide Fryslân
Website artikel
Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân
Rijksprogramma Aanpak Funderingsproblematiek
Nationale aanpak
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Gecontroleerde buisdrainage in regionale modellen
KBF waterinfiltratiesystemen
Animatie drukdrainage
Animatie onderwaterdrainage
Animatie
NOBV
IBOR Coaching, Leidraad 3: Notitie financiën
IBOR Coaching, Leidraad 5: de bibliotheek coaching documenten
IBOR Coaching, Leidraad 1: Stappenplan
Tool: Kosten en Baten
Tool: Aanpak & Dialoog
Bodemvizier, instrumenten en informatie voor professionals
website
RWS
De bodem in de omgevingswet
Website
Strategieën voor bodemdaling en urbanisatie in de Mekong Delta (Vietnam)
Deltares
My first MKBA
gemeente Gouda, Hoogheemraadschap van Rijnland, Regio Deal Bodemdaling Groene Hart
Podcast over de reductie van broeikasgassen in de veenweiden
Podcast
Podcast serie van Studio Veenweide
Podcast
Animatie veenafbraak en broeikasgasuitstoot
Animatie
NOBV
Bewegen op slappe bodem, Provincie Zuid-Holland
Documentaire Nederland, het zinkende land
Animatie veenafbraak en broeikasgasuitstoot
video
NOBV
Factsheet monitoring bodemdaling in stedelijk gebied
Factsheet
KBF
Handreiking bodemdaling in stedelijk gebied
Factsheet
IBOR Coaching, Leidraad 2: Urgentiedocument
Factsheet
KBF
IBOR Coaching, Leidraad 4: DIN model aanpak bodemdaling
Kennismaking
KBF
Tool: Bodemdaling & Erfgoed
Rapport
KBF
Factsheet waterpasserende, waterdoorlatende en doorgroeibare verhardingen
Factsheet
KBF
Project Living Lab Bodemdaling: Gouda
Website
Campus Gouda
Platform Slappe Bodem
website artikel
Platform Slappe Bodem
Grootschalig actief grondwaterpeilbeheer in bebouwd gebied
Onderzoek
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)
Webinar NOBV Haalbaarheidsstudies Bedrijfsvoering en betaalbaarheid, 2021
Artikel website
NOBV
Relatie funderingen en bodemdaling
artikel
KCAF
Deltaplan ruimtelijke adaptatie
Projecten en Maatregelen
Nationaal Deltaprogramma
Eindrapportage Innovatieprogramma Veen
Eindrapportage
IPV
Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden 
Website
NOBV
Dossier over bodemdaling in veengebieden
Website
Deltares
Richtlijn onderzoek funderingen
KCAF
Leidraad Klimaatadaptief Bouwen 2.0
Onderzoek conserveringsmethoden (grenen)houten paalfunderingen
Toolbox bodemdaling in steden
RegioDeal
Actief grondwaterpeilbeheer
Fugro en Aveco de Bondt
Toepassing en levensduur EPS
Klimaatslim Boeren op Veen
Website
Provincie Zuid-Holland
Leidraad klimaat adaptief bouwen
website kennis
Leidraad bodemdaling Midden Delftland
Factsheet
LTO-Noord afdeling Delflands Groen, Gemeente Midden Delfland, Hoogheemraadschap van Delfland, provincie Zuid-Holland, CLM.
Ketens uit paludicultuur
Factsheet
Cranberryteelt in de Krimpenerwaard
Video
NKB/KBF
Webinar klimaatbestendige inrichting, integrale watertoets
Webinar
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR), Aveco de Bondt en Tygron
Problematiek van bodemdaling (Website Rijkswaterstaat)
Artikel
RWS
Project isoleren met lisdodde in de praktijk
Factsheet
Provincie Zuid Holland, Gemeente Krimpenerwaard
Lisdodde als textiel
Video
NKB/ KBF
Bodem APK Veenweide
Factsheet
Rietgoed; Textiel van lisdodde
Factsheet
Gemeente Rotterdam
6 M-model
Factsheet
Oude Ade – Land van Ons, groots 10-jarig onderzoek
Factsheet
Land van Ons
Carbon Connects Helmond (Noord-Brabant)
Factsheet
Provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa & Maas, Radboud Universiteit, KWR, HAS Hogeschool, Bioclear Earth
Cranberryteelt Krimpenerwaard
Factsheet
Sturen op CO2 en draagkracht
Factsheet
Webpagina Eerste bevindingen NOBV
Bevindingen
NOBV
Animatie slootwaterpeilverhoging, onderwaterdrainage en combinatie
Animatie
NOBV
Restveengebied in transitie, gemeente Zuidplas
Factsheet
Provincie Zuid Holland, gemeente Zuidplas
Ontwerpen lange termijn perspectief bij veranderend landgebruik
Factsheet
Stuurgroep Groene Hart
Webinar: Kosten en baten van regeneratieve veehouderij
Webinar
Wij-land
Diverse veldreportages van Studio Veenweide
Podcast
NOBV
Veldreportage Studio Veenweide #5: Maatregelen A – waterinfiltratiesystemen
Podcast
NOBV
Veldreportage Studio Veenweide #4 – weidevogels
Podcast
NOBV
Lisdoddeteelt in de Burkmeer
Factsheet
Studio Veenweide podcast: Maatregelen
Podcast
NOBV
LOSS: Living on Soft Soils – Subsidence and Society
Terugblik congres
Living on Soft Soils
Webinar Platform Slappe Bodem
Webinar
PSB
Grondwater; meten, weten en sturen
Factsheet
Provincie Utrecht
NOBV Data-analyserapport 2020-2021
Document
STOWA
Wonen in lisdodde
Rapport
Veenweiden Innovatie Centrum
Paludiculture as paludifuture on Dutch Peatlands
Website
Tiny cabin & picknicktafel van lisdodde
Factsheet
Provincie Zuid Holland, Gemeente Krimpenerwaard
Onderzoekdossier Pointer (KRO-NCRV) over wateroverlast
Onderzoek
Pointer
Webinar Lisdoddeteelt in het Nederlandse veenweidegebied: waar staan we?
Webinar
Reconstructie openbare ruimte gemeente Diemen
Lange termijn planning
Gemeente Diemen
Uitbreiden en monitoring proefvakken
Website artikel
Gemeente Alphen aan den Rijn en Woerden
Betaalbaarheid – een inventarisatie van de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied
Artikel website
NOBV
Haalbaarheidsstudies NOBV  – een inventarisatie van de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied
Haalbaarheidsstudie Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit
haalbaarheidsstudies
NOBV
Deelexpeditie Natte teelten
Factsheet
Veldreportage Studio Veenweide #5: Maatregelen B – natte teelten
Podcasts
NOBV
Video over de teelt van lisdodde – vervolg van het project
Video
Water, Land en Dijken
Animatie natte teelten
Animatie
NOBV
NKB webinar implementatie KIWA richtlijn en uitvoering waterinfiltratiesystemen 2022
Richtlijn
NKB
Haalbaarheidsonderzoek Governance
Haalbaarheidsstudies
NOBV
Kaderplan Bodemdaling Binnenstad Gouda, Gemeente Gouda, Hoogheemraadschap van Rijnland, 2020
Kaderplan
Gemeente Gouda
Fundermaps
Fundermaps
KCAF
Aanpak funderingsproblematiek
Film
Symposium Bodem Breed: Samen de diepte in
Project Vloed
Kennis
Provincie Groningen
Canape en het veengebied
Factsheet
Provincie Groningen
Veen, voer en verder- onderzoek naar alternatieve (natte) teelten bruikbaar voor de melkveehouderij
Factsheet
Programmabureau Utrecht West, Provincie Zuid-Holland, Radboud Universiteit Nijmegen
Webinar Sloop-nieuwbouw als betaalbaar alternatief voor funderingsherstel
Webinar
RVO
Governance – een inventarisatie van de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied
Artikel website
NOBV
BNR Techniektour afl ‘Bodemdaling: wat is het en hoe ga je het tegen?’
Podcast
Podcast van BNR over het tegengaan van bodemdaling
Podcast
Webinar NOBV Haalbaarheidsstudies, Governance en peilbeheer peilbesluit
Presentatie bevoegdhedenverdeling bodemdaling bebouwd gebied
Peilbeheer als middel om bodemdaling terug te dringen
Rapportage
STOWA
Peilbeheer als middel om bodemdaling terug te dringen
Waterkwantiteit en waterbeheer – een inventarisatie van de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied
Rapport
NOBV
Webinar NOBV haalbaarheidsstudies waterkwantiteit en waterbeheer 2021
Haalbaarheidsstudie
NOBV
Adaptief weiden in het veenweidegebied
Factsheet
RegioDeal, Gemeente Krimpenerwaard, Provincie Zuid Holland
Het voorspellen van bodemdaling en een nieuw ondergrondmiddel
Website artikel
Factsheet deelexpeditie Natte teelten
Factsheet
NKB
Living on soft soils – artikel bodemdaling in Nederlandse veengebieden
Wat kunnen waterschappen doen?  
Artikel
Peilbeheer als middel om bodemdaling terug te dringen
Artikel
Convenant klimaatadaptief bouwen 
Zonneweides op veen
Factsheet
Provincie Zuid-Holland. Met dank aan Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
MKBA remming bodemdaling Friese veenweidegebied
Factsheet
Provinsje Fryslân
Proeftuin De Welle
factsheet
Provincie Friesland
Proeftuin Natura2000 Veenweiden
Factsheet
VIC
Pilot lisdodde in Marickenland
Factsheet
Gemeente de Ronde Venen
Cranberryteelt Zegveld
Factsheet
Gebiedscommissie Utrecht-West, Zuid-Holland, KTC-Zegveld
Better Wetter, beter omgaan met veenweidegebieden in Friesland
Factsheet
Azollateelt als bedrijfseigen veevoer
Factsheet
Bedrijvenproef Sturen met Grondwater Spengen
Factsheet
Gemeente Stichtse Vecht
Praktijkproeven onderwaterdrainage Friesland
Factsheet
Onderwaterdrainaige Staphorst
Factsheet
Effecten van onderwaterdrains in peilvak 9 van polder Groot-Wilnis Vinkeveen
Factsheet
Toekomstbestendige polder Lange Weide
Factsheet
Pilots grondwatergestuurd peilbeheer door boeren
Factsheet
Effecten van onderwaterdrainage op de regionale watervraag
Factsheet
Werken met water
Hoogwaterboerderij, KTC Zegveld doet onderzoek
Artikel website
KTC Zegveld
Projectbeschrijving over het berekenen van broeikasgasemissies
Factsheet
NKB
Klei voor behoud veendeel project ‘studie naar de carbon footprint’ 
Factsheet
NKB
Projectomschrijving van onderzoek naar compactie van veen
Factsheet
Gemeente Woerden
Bodemdaling in Kaart en Kijken in de bodem: meten, monitoring en ontrafelen van bodemdalingsprocessen
Factsheet
Provincie Zuid Holland, provincie Utrecht
Maisteelt en bodemdaling op veen in Friesland
Factsheet
Provincie Friesland
Bodemdaling in Kaart en Kijken in de bodem: meten, monitoring en ontrafelen van bodemdalingsprocessen
Factsheet
RegioDeal Bodemdaling Groene Hart
Deep NL
Factsheet
Webinarreeks robuuste watersystemen van Witteveen&Bos
Webinarreeks
Witteveen+Bos
Pilot verbetering handelingsperspectief particuliere eigenaar bij funderingsproblematiek
Pilot verbetering handelingsperspectief particuliere eigenaar bij funderingsproblematiek.
Project
RegioDeal bodemdaling Groene Hart
Webinar Cultuurhistorie en klimaatadaptatie
Webinar
Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Provincie Noord Holland
Markt en ketenvorming lisdodden
Website
IPV
Effecten vernattingsmaatregelen op veenweidebedrijven in Noord-Holland
Rapport
Webinar over innovatieve ophoogtechnieken
Terugblik webinar
NKB
Rapport Stop bodemdaling in veenweidegebieden
Memo juridische gevolgen van varianten in handelingsperspectief meebewegen, Gouda 
Klimaatstresstest rondom bodemdaling
Informatie over bodemdaling in Gouda
Haalbaarheidsonderzoek Massastabilisatie
Haalbaarheidsonderzoek
RegioDeal Bodemdaling Groene Hart
Kosten en baten bodemdaling in het stedelijke gebied, gemeente Gouda
Rapport
Hoogheemraadschap van Rijnland en Gemeente Gouda
Actief grondwaterpeilbeheer, Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
Kennisportaal Klimaatadaptatie
Rapport ‘Impact droogte op funderingen’, Deltares, 2020
Rapport
Verbond van Verzekeraars
Funderingen en bodemdaling in Friesland
Film
Wetterskip Fryslan
Opnieuw inrichten openbare ruimte Regenboogbuurt, Almere
Gemeente Almere
Innovatieve ophoogtechnieken
NKB
Kosten en baten bodemdaling in het stedelijke gebied, gemeente Gouda
Kaderplan
Gemeente Gouda, Hoogheemraadschap Rijnland
Deelexpeditie innovatieve ophoogtechnieken
Leermodule klimaatadaptatie en bodem
Leermodule
Bodembreed Academie
Weg op palen in Diemen: 80 jaar ervaring
Factsheet
Gemeente Diemen
Kaderplan Bodemdaling Binnenstad Gouda, Gemeente Gouda, Hoogheemraadschap van Rijnland, 2020
Kaderplan
Hoogheemraadschap van Rijnland en Gemeente Gouda
Funderingen en bodemdaling in Friesland
TV uitzending
Weterskip Fryslan
Mijn koers
Video
Gemeente Krimpenerwaard, Provincie Zuid Holland
Boer aan het roer
Voorlichtings filmpje
LTO Noord
Lisdodde als duurzaam bouwmateriaal 
Video
Video over de teelt van lisdodde
Artikel en video
Innovatieprogramma Veen
Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains in polder Zeevang
Factsheet
Boeren bij hoog water 
Peatwise onderzoekt emissiefactoren
Factsheet
Wageningen Universiteit
PSB Wie doet wat?
overzicht samenwerkende partners
PSB
Regio Deal Bodemdaling Groene Hart
Website
RegioDeal Bodemdaling Groene Hart
Gouda stevige stad
Kaderplan
Gemeente Gouda
Convenant kabels en leidingen in het Groene Hart
Webinar klimaatstresstest infrastructuur
Webinar klimaatstresstest infrastructuur
Webinar
Provincie Noord-Holland
Groene Hart informatievoorziening bodembeweging
Factsheet
Optimalisatie bodemdalingsmodellen
Factsheet
RegioDeal Bodemdaling Groene Hart
Video over bodemverbetering voor nieuwbouw
Video
Factsheet deelexpeditie onderwater en drukdrainage
Factsheet
NKB en NOBV
Gouda, Hoogheemraadschap van Rijnland, 2020
Gemeente Gouda, Hoogheemraadschap van Rijnland
Convenant klimaatadaptief bouwen
Haalbaarheidstudie naar drijvend bouwen
Artikel website
Gemeente Woerden, de provincie Utrecht en Waterschap HDSR
Toekomstverkenning Bodemdaling AVG
Factsheet
Waterschap Amstel, Vecht en Gooi
Proeftuin Krimpenerwaard
Website artikel
Gemeente Krimpenerwaard
Beleidstafel droogte: Nederland beter weerbaar tegen droogte
Rapport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Drijvend bouwen
Onderzoek
Gemeente Woerden, Provincie Utrecht, Hoogheemraad Stichtse Rijnlanden
Drukdrains, hoe werkt het?
Video
Water, Land en Dijken
Modelstudie stadsboezem Gouda
gemeente Gouda
Deelexpeditie Governance & economie van bodemdaling             
Pilot schuimglas Reeuwijk
Factsheet
Gemeente Bodegraven Reeuwijk
Reconstructie openbare ruimte Diemen
</