top

Grootschalig actief grondwaterpeilbeheer in bebouwd gebied

Thema's

Publicatie

20 juni 2022

Auteurs

Kennisportaal Klimaatadaptatie

In opdracht van

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)

Een tekort aan grondwater in stedelijk gebied kan een enorme kostenpost opleveren. Schattingen gaan uit van tientallen miljarden euro in de periode tot 2050. Door klimaatverandering zal dit bedrag verder stijgen, tenzij maatregelen worden genomen, zoals actief grondwaterpeilbeheer. Het onderzoek naar de technische en financiële haalbaarheid van dit systeem is uitgevoerd door Deltares en de adviesbureaus Wareco en Fugro. Andere betrokken partijen zijn het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF), Waternet en Rijkswaterstaat.