top

Kennisprogramma

Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen werkt aan het verbinden, versterken en ontwikkelen van kennis rond bodemdaling en funderingsproblemen. Door middel van zogenaamde deelexpedities en andere activiteiten wordt kennis over problemen en oplossingen actief bij elkaar gebracht en overgedragen aan mensen en organisaties die daarmee geholpen zijn.

Water, Bodem en Cultuurhistorie samen sturend bij stedelijke ontwikkeling (WBCS)

Bekijk deze deelexpeditie

Deelexpeditie Funderingsuitdagingen in veenweidegebieden

In de veenweidegebieden doen zich grote veranderingen voor. Deze veranderingen kunnen ook gevolgen hebben voor de funderingen in deze gebieden.
Bekijk deze deelexpeditie

Deelexpeditie Informatie bodem en fundering bij woningtransacties

De resultaten van de deelexpeditie Informatievoorziening bodemdaling en fundering bij woningtransacties zijn gepubliceerd en zijn terug te vinden op onze website.
Bekijk deze deelexpeditie

Deelexpeditie Kabels, leidingen, riolering en bodemdaling

Deelexpeditie kabels en leidingen en riolering in combinatie met bodemdaling die door samenwerkende partijen; KBF, RIONED en COB, is opgestart.
Bekijk deze deelexpeditie

Bodemdalingbestendige Nieuwbouw

Versnelde bouw van voldoende woningen is topprioriteit in Nederland om het woningtekort aan te pakken. Een aanzienlijk deel van deze nieuwe woningen zal op slappe bodem worden gerealiseerd. Alleen al in de provincies Noord- en Zuid-Holland gaat het om circa 500.000 woningen. Hoe mooi deze nieuwbouw er bij oplevering ook uit mogen zien, na verloop van tijd ontstaan grote problemen voor bewoners en beheerders door bodemdaling. In lijn met de ambitie uit de beleidsbrief ‘Water en bodem sturend’ dient voor de nieuwbouwwijken al in de ontwerpfase een sturende rol te worden gegeven aan bodem en water. Met het project ‘Bodemdalingbestendige Nieuwbouw’ geven we hieraan concreet invulling.
Bekijk dit project

Coalitie Stevige Steden

De Coalitie Stevige Steden is een breed netwerk van overheden, bedrijven, kennisinstellingen en belangenorganisaties dat zich richt op handelingsperspectief voor bodemdaling en funderingen in het stedelijk gebied. Een impuls en versnelling is nodig om miljarden aan schade te voorkomen! Verreweg de grootste schade als gevolg van bodemdaling wordt verwacht in het stedelijk gebied en hiervoor is nog onvoldoende aandacht en regie.
Bekijk deze Coalitie

Gebiedsprocessen

De komende jaren staat het landelijke gebied voor grote opgaven. In de veenweiden is er nog de extra opgave van de broeikasgasemissiereductie van 1Mton per jaar in 2030. In gebiedsprocessen wordt aan de opgaven gewerkt. Gebiedsprocesbegeleiders spelen daarbij een cruciale rol. Om deze groep te inspireren en versterken is de deelexpeditie Gebiedsprocessen opgericht.
Bekijk deze deelexpeditie

Verantwoord ondernemen in veenweidegebieden

De veenweidegebieden in Nederland staan voor een grote transitie opgave. Met het Nationaal Programma Landelijk Gebied wordt ingezet op: gebiedsgericht werken aan versterking van de natuur en biodiversiteit, waterkwaliteit en het verminderen van klimaateffecten. Dit beleid is ook van toepassing op de veenweidegebieden.
Bekijk deze deelexpeditie
Boerenbedrijf midden in een veenweidegebied heeft dagelijks met bodemdaling te maken.

Waterinfiltratiesystemen

Deze deelexpeditie werd gestart in 2018 en had als doel ervaringen uit te wisselen tussen verschillende pilots met waterinfiltratiesystemen, ook onderwaterdrainage en drukdrainage genoemd. Daarnaast diende de kennisbehoefte in beeld te worden gebracht en werden er vragen gesteld als: hoe zorg je voor kwaliteitsborging, wat zijn de effecten van waterinfiltratiesystemen op de bedrijfsvoering en op broeikasgasemissies en hoe kan de bestaande kennis worden ontsloten?
Bekijk deze deelexpeditie
Fluctuaties in het grondwaterpeil (hoog én laag) kunnen leiden tot verzakking van huizen, wegen en riolen

Actief grondwaterpeilbeheer

Fluctuaties in het grondwaterpeil (hoog én laag) kunnen leiden tot verzakking van huizen, wegen en riolen, schade aan groen en vocht in woningen. Maar het biedt ook kansen om water op natuurlijke wijze te bufferen. Afgelopen veertig jaar is er bijvoorbeeld waardevolle ervaring opgedaan met drainage-infiltratiesystemen. Sinds 2017 is de kennis verder uitgebreid onder de naam Actief GrondWaterPeilbeheer (AGWP) in bebouwd gebied.
Bekijk deze deelexpeditie

Coaching IBOR bodemdalingproof

Binnen de deelexpeditie Coaching IBOR Bodemdalingproof zijn vijf leidraden ontwikkeld die gemeenten helpen bij het verankeren van de aanpak van bodemdaling in gemeentelijk beleid. Van strategie tot financiering tot beheer en uitvoering. De concrete en bondige handvatten helpen bij het programmatisch werken aan bodemdaling in bebouwd gebied.
Bekijk deze deelexpeditie

Waterpasserende en doorgroeibare verhardingen

De deelexpeditie Waterpasserende en doorgroeibare verhardingen is gericht op de toepasbaarheid van waterpasserende en doorgroeibare verhardingen in bodemdalingsgebieden.
Bekijk deze deelexpeditie
Handreiking adaptief monitoringplan van bodemdalingen

Handreiking adaptief monitoringplan

Investeringen in de openbare ruimte zijn kostbaar. Na aanleg worden systemen vaak onvoldoende gemonitord en daardoor is er weinig sprake van een lerend proces bij gemeenten waardoor keuzes uit het verleden bijgesteld kunnen worden. Vanuit dit uitganspunt is het doel van deze deelexpeditie het ontwikkelen van een handreiking voor het opstellen van adaptief monitoringplan van bodemdalingmaatregelen.
Bekijk deze deelexpeditie
Innovatieve ophoogtechnieken tegen verzakking bij slappe bodem

Innovatieve ophoogtechnieken

De Deelexpeditie Innovatieve Ophoogtechnieken verdiept zich in de vraag hoe het handelingsperspectief van innovatieve en veelal levensduurverlengende funderingstechnieken verder ontwikkeld kan worden. Het is een initiatief van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB). In de deelexpeditie nemen gemeenten, waterschap, provincie, omgevingsdiensten, Rijk, bedrijven en het Platform Slappe Bodem deel.
Bekijk deze deelexpeditie
Het telen van grasberries als middel om bodemdaling af te remmen

Natte teelten

De ontwikkeling van natte teelten zou kunnen bijdragen aan het afremmen van bodemdaling. Rond natte teelten zijn nog veel vragen. Welke gewassen zijn kansrijk, welke teeltmethoden combineren goede opbrengsten met weinig bodemdaling en hoe zit het met de uitstoot van broeikasgassen uit natte teelten? Economische factoren spelen ook een rol. In 2018 is de Deelexpeditie Natte Teelten gestart waarin door middel van joint fact finding de benodigde informatie boven tafel zijn gekomen. De deelexpeditie heeft geresulteerd in een netwerk waarin verschillende partijen kennis delen, kennishiaten definiëren en kennis ontwikkelen.
Bekijk deze deelexpeditie

MKBA bodemdaling

De deelexpeditie MKBA’s bodemdaling is in 2021 gestart in samenwerking met het ministerie van BZK. Het is een inventariserend onderzoek naar alle kennis die er is over kosten en baten van bodemdaling. De focus ligt op kennis over: Aantal, tijdslijn en inhoud van bestaande (M)KBA-studies voor zowel stedelijk als landelijk gebied, Belangrijkste uitkomsten kosten en baten en Overzicht van kennislacunes. De deelexpeditie is in september 2021 afgerond. De bevindingen zijn vastgelegd in een factsheet.
Bekijk deze deelexpeditie

Governance & Economie Bodemdaling

Deze deelexpeditie had als doel het delen en opschalen van praktijkervaringen om tot een geïntegreerde aanpak van de bodemdalingsproblematiek in bebouwd gebied te komen. In de factsheet die de deelexpeditie heeft opgeleverd, wordt ruimschoots aandacht besteed aan bodemdalingsbestendig bouwen. Ook zijn er twee interessante casussen voor het inrichten van een bodemdalingsbestendig nieuwbouwproject in opgenomen.
Bekijk deze deelexpeditie
Hoe wordt geo-informatie ingezet bij bodemdaling

Geo-informatie

Hoe zet je geo-informatie over bodemdaling het beste in? Om die vraag draaide deze deelexpeditie. De zeer uitgebreide factsheet die de deelexpeditie opleverde toont je wat de tussenstand is van de kennis van het gebruik van geo-informatie (op basis van de beschikbare kennis en informatie in 2020). Tevens kun je hier d.m.v. presentaties en een video meer leren over geo-informatie en hoe met de data modellen voor het inschatten van funderingsproblematiek kunnen worden gemaakt.
Bekijk deze deelexpeditie