top

Deelexpeditie Funderingsuitdagingen in veenweidegebieden

In de veenweidegebieden doen zich grote veranderingen voor. Deze veranderingen kunnen ook gevolgen hebben voor de funderingen in deze gebieden. De wijze waarop funderingen een plaats hebben is op dit moment nog onderbelicht en dat brengt risio’s met zich mee. Steeds vaker treden namelijk problemen op met funderingen veroorzaakt door een mix van factoren, zoals peilbeheer (onder invloed  vanWater en Bodem Sturend), droogte, grondwaterontrekkingen e.d. In het landelijk gebied en specifiek het veenweidegebied is het extra complex omdat daar – zelfs op perceelniveau- vaak een ‘mix’ aan funderingen is: bebouwing op palen, funderingen op staal en gebouwen/woningen met betonfunderingen. Dit maakt de omgang met bodemdaling en peilbeheer complex.

 

Het op een slimme manier meenemen van gebouwen en funderingen in de veranderingen in de veenweidegebieden (en gebiedsprocessen) staat centraal in deze deelexpeditie die door RvO en het Kenniscentrum wordt geïnitieerd. Deltares (Otto Levelt) en Samen Klimaatbestendig  (Andre Rodenburg) leiden deze deelexpeditie.

 

De vraag is vervolgens wat dit betekent voor de funderingsopgave en de aanpak hiervan.

Daarvoor is het van belang om een aanpak te ontwikkelen waarmee huidige situaties in gebieden zo goed en doelmatig mogelijk in beeld kunnen worden gebracht en waarmee de werking van het huidige water- en bodemsysteem (natuurlijke en aangelegde/gereguleerde) in relatie tot gebouwen in dergelijke gebieden goed kan worden begrepen. Het gaat hierbij om inzicht in de huidige situatie, impact van beleid op de toekomstige situatie en handelingsperspectieven voor aanpak (leren door doen). Uitvoeren van een concrete pilot (op hoofdlijnen) als onderdeel van de deelexpeditie is een aantrekkelijk en beoogd onderdeel voor de uitkomsten/resultaten.