top

Nationale Aanpak Funderingsproblematiek, door RVO

Thema's

Publicatie

9 april 2024

In opdracht van

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Als uitvoerder van de Nationale Aanpak Funderingsproblematiek (NAF) ondersteunt RVO gemeenten en woningcorporaties hierbij door actief kennis met hen te delen, inzet van gerichte expertise mogelijk te maken en koplopers te verbinden aan de rest. Zo vergroten we de bewustwording voor het probleem en het onderlinge netwerk van kennis en uitvoering. Daarnaast dragen we bij aan kennisontwikkeling en ondersteunen we de uitvoering van relevante pilots en innovaties op gebied van preventie, monitoring en herstel van funderingsproblemen.

 

RVO voert dit programma uit voor de ministeries BZK, IenW, LNV en voor de VNG en betrekken hierbij ook het IPO en de Unie van Waterschappen. RVO werkt daarbij nauw samen met het KBF.