top

Fluctuaties in het grondwaterpeil (hoog én laag) kunnen leiden tot verzakking van huizen, wegen en riolen

Actief grondwaterpeilbeheer

De Deelexpeditie Actief Grondwaterpeilbeheer (AGWP) is een initiatief van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) en het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond met als doel de bekendheid met AGWP te vergroten bij vooral rioolbeheerders, wegbeheerders, groenbeheerders en beleidsadviseurs. Zodanig dat AGWP als één van de mogelijke maatregelen tegen onder andere droogte gemotiveerd in de overweging wordt meegenomen bij rioolvervanging, herinrichting van de openbare ruimte en mogelijk ook bij nieuwbouw op slappe bodems. AGWP is: Een gerichte inspanning om een gewenst grondwaterpeil te realiseren (Actief), waarmee zowel te hoge als te lage grondwaterstanden worden voorkomen (Grondwater), door een drainage-infiltratiesysteem te verbinden met het oppervlaktewater (Peilbeheer). Het biedt ook kansen. Om water op natuurlijke wijze te bufferen bijvoorbeeld.

Toolbox Actief Grondwaterpeilbeheer

Deze toolbox helpt gemeenteambtenaren en anderen bij het volwaardig meewegen van Actief Grondwaterpeilbeheer als optie om grondwaterproblemen aan te pakken; de Toolbox bevat ook instrumenten die helpen bij het realiseren van een dergelijk systeem.

AGWP bij rioolvervanging

AGWP vergroot de bovengenoemde kansen en beperkt de risico’s. Daarom is het verstandig dat gemeenten een AGWP-systeem overwegen bij alle rioolvervangingsprojecten. Want dat is het uitgelezen moment om een dergelijk systeem aan te leggen. Deze leuke video laat zien hoe je als gemeente met AGWP om kunt gaan. 

Animatie Actief grondwaterpeilbeheer

Actief grondwaterpeilbeheer Project Klimaatbestendig Klapwijk in Pijnacker-Nootdorp

Hoe gaat de gemeente Pijnacker-Nootdorp om met actief grondwaterpeilbeheer en de bodemdaling/zettingen in de wijk Klapwijk? In deze video is te zien dat bodemdaling een groot probleem is voor de huizen, tuinen en rioleringen en kun je zien wat er gedaan wordt.

NKB werksessie actief grondwaterpeilbeheer

Op 30 mei 2022 vond in het kader van deze deelexpeditie een werksessie plaats over communicatie met bewoners. De werksessie was bedoeld voor gemeenten die bewoners informeren over Actief Grondwaterpeil-/DIT-systemen (drainage, infiltratie- en transportleidingen). In de werksessie werden twee vlogs getoond van bewoners. Deze bewoners vertelden over de informatie die zij van de gemeente mochten ontvangen over DIT-systemen in hun wijk. Vervolgens konden de gemeenten waarin de bewoners woonachtig waren reageren op deze vlogs. In de werksessie gaf één gemeente nog wat specifieke communicatietips aan de andere gemeenten. Zo gaf deze gemeente aan dat het verstandig is om de communicatieboodschap richting bewoners regelmatig te herhalen, plaatjes of tekeningen te gebruiken bij de uitleg en goed te communiceren over verantwoordelijkheden. In het tweede deel van de werksessie wisselden de gemeenten in kleine groepjes communicatietips uit. De resultaten van de werksessie zijn verwerkt in een factsheet waarin onder andere alle tips zijn gebundeld.

Standaard voor actief grondwaterpeilbeheer

In februari 2022 heeft de deelexpeditie een Standaard voor een actief grondwaterpeilbeheersysteem opgeleverd. De standaard is ontwikkeld omdat gemeenten behoefte hebben aan kennis. Met de standaard kunnen zij bij iedere rioolvervanging beoordelen of AGWP moet worden toegepast. Alles over deze standaard is te vinden in een aparte factsheet. 

Uitleg AGWP door expeditieleden Ariane Tuinenburg en Maarten Kuiper

Twee expeditieleden gaan in deze video in op drie vragen: Hoe krijgen we het voor elkaar dat bij rioolvervangingen AGWP wordt toegepast, welke kennisvragen zijn er nog en hoe werkt het praktisch?