top

Coalitie Stevige Steden

 

De Coalitie Stevige Steden is een breed netwerk van overheden, bedrijven, kennisinstellingen en belangenorganisaties dat zich richt op handelingsperspectief voor bodemdaling en funderingen in het stedelijk gebied. Een impuls en versnelling is nodig om miljarden aan schade te voorkomen! Op 19 november 2020 is tijdens het Nationaal Congres Bodemdaling de Coalitie Stevige Steden gepresenteerd.

Verreweg de grootste schade als gevolg van bodemdaling wordt verwacht in het stedelijk gebied en hiervoor is nog onvoldoende aandacht en regie.

De Coalitie Stevige Steden zet  in op het versterken van handelingsperspectief voor de aanpak van bodemdaling in drie pijlers:

  1. Nieuwbouw met als doel bodemdalingsbestendige nieuwbouw vanaf heden;
  2. Funderingen met als doel preventie schade door droogte, bodemdaling en belasting en herstel van funderingen;
  3. Openbare ruimte met als doel bodemdalingsbestendige openbare ruimte en infrastructuur vanaf 2050.

 

Doen in projecten!
De Coalitie Stevige Steden is niet alleen aan praatclub. Voor een vliegende start staan de toonaangevende projecten rondom bodemdaling in het stedelijk gebied op de agenda zoals het ‘Informatiecentrum bodemdaling’ en de ‘Toolbox bodemdaling steden’.

 

 

Vertellen en bereiken van partners!
Vanuit de project ervaring willen we vertellen en partijen bereiken met als doel bodemdaling in het stedelijk gebied te agenderen en een game changer te vinden. Het  verbinden met andere maatschappelijk partijen en opgaven zoals energietransitie, klimaatadaptatie, funderingen, droogte, of stadsvernieuwing staat hoog op de agenda.

 

Follow UP festival
De samenwerkingspartners rond het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020 organiseerden op 25 november 2020 het Festival Follow UP “Samenwerking geeft veerkracht aan de bodem”.  De Coalitie Stevige Steden had een sessie op dit festival.

Samen met Hilde Niezen (Platform Slappe Bodem en gemeente Gouda), Frans van de Ven (Deltares) en Peter Boelhouwer (TU Delft) werd een online sessie gehouden. Hiermee is input opgehaald voor de agenda van de Coalitie Stevige Steden. U kunt de sessie hier terugkijken.

Coalitie Stevige Steden gaat door in 2023

Ook in 2023 heeft het netwerk Van de Coalitie Stevige Steden haar werk voortgezet. Onder de vlag van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen zetten we ons in voor een versnelling in de aanpak van bodemdaling in bebouwd gebied.

 

In 2023 is gestart met de pijler ‘Openbare ruimte en Infrastructuur’ in de schijnwerpers te zetten. Doel is uiteindelijk te komen tot een bodemdalingsbestendige openbare ruimte en infrastructuur in 2050.

 

Innovatie is al jaren een rode draad in de CSS op de kaart en dit jaar zal dit resulteren in een heuse ‘Innovatiechallenge’. Alle innovatieve ideeën over bodemdaling en funderingen gaan in 2023 de kans krijgen zich te manifesteren en de besten zullen op een bijzondere manier beloond worden.

 

Tot slot is in 2023 ook weer uitgebreid ingezet op de pijler ‘Funderingen’. Er worden 2 deelexpedities opgestart (‘funderingen en informatievoorziening’ en ‘funderingen in veenweidegebieden) en de verbinding met de Nationale Aanpak Funderingen (NAF) wordt hiermee gelegd.

 

Er zijn 3 events georganiseerd door Coalitie Stevige Steden in 2023:

  1. Pijler Openbare ruimte en Infrastructuur; Bijeenkomst/veldbezoek: 28 maart
  2. Innovatie challenge; Challenge en bijeenkomst: 20 juni
  3. Pijler Funderingen; Bijeenkomst/veldbezoek (in combinatie met klankbordgroep NAF): 24 oktober, middag

Als partner van de Coalitie Stevige Steden zul je tijdig nader worden geïnformeerd over de events zoals tijdstip en locatie.

Position paper

In december 2021 heeft een consortium van meer dan 20 Nederlandse organisaties (van het Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten, GGD-en en LTO Noord) een Europese LIFE-IP-subsidie ontvangen. Het doel van het programma is het versnellen van de uitvoering van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) en het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA). In het programma wordt ook een link gelegd met bodemdaling.

Eén van de werkpakketten van het LIFE IP project betreft dan ook de totstandkoming en het programmamanagement van de Coalitie Stevige Steden. Het Kenniscentrum heeft een prachtig Engelstalig position paper / report opgesteld waarin beschreven is hoe de Coalitie stevige steden tot stand is gekomen, wat de doelen zijn en natuurlijk wat we ervan kunnen leren!

Coördinator Stedelijk gebied Robert van Cleef

Robert focust zich op het stedelijk gebied als onafhankelijk trekker van de Coalitie Stevige Steden op slappe bodem in en rond Gouda en van de Toolbox. Robert voelt zich thuis in zowel inhoudelijke als meer procesmatige projecten. Idealiter komt dit samen in complexe maatschappelijke uitdagingen zoals bodemdaling.

Wilt u een vraag stellen aan Robert over de Coalitie Stevige Steden? Mail naar robert.vancleef@kbf.nl.