top

Nieuwbouw op slappe bodem
Nieuwbouw op slappe bodem

De druk op de woningmarkt in Nederland is ongekend hoog. Een aanzienlijk deel van de nieuw te bouwen woningen zal moeten plaatsvinden op plekken met een slappe bodem. In het verlengde van het Convenant Klimaatadaptief Bouwen werd er in deze deelexpeditie nagedacht over de eis(en) die ten aanzien van bodemdaling bij nieuwbouw kunnen worden afgesproken en welke maatregelen daarbij passen. Ook was het doel om de eis(en) zodanig te formuleren dat deze hanteerbaar, herkenbaar en eenduidig is/zijn. Het initiatief tot de deelexpeditie werd genomen door Martine Coevert van de gemeente Rotterdam en Wouter Smit van de provincie Zuid-Holland.

Deze deelexpeditie is mogelijk dankzij de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart.

Thema’s 

Bodemdaling is één van de zes thema’s binnen het Convenant Klimaatadaptief Bouwen. De andere vijf thema’s zijn wateroverlast, droogte, hittestress, biodiversiteit en overstromingen. Voor al deze thema’s zijn één of meerdere minimale eisen opgenomen, maar deze
thema’s kunnen niet volledig los van elkaar worden gezien. Zo hangt bodemdaling samen met
ontwatering en droogte. Ook kan bodemdaling van invloed zijn op de gemiddelde waterdiepte die zou optreden bij een potentiële overstroming. Het Convenant heeft een eigen website waar men meer informatie vindt over de leidraad, minimale eisen, projecten en maatregelen.

Relatie met andere deelexpedities

De deelexpeditie ‘Nieuwbouw op Slappe Bodem’ gaat in op de vraag hoe een goede eis kan worden gesteld om bodemdaling (en schade daardoor) bij nieuwbouw te beperken en beheersbaar te houden. Door verschillende leden uit de hele keten samen te brengen zijn perspectieven ontwikkeld voor verbetering van de huidige eis. Deze deelexpeditie is een spin-off van de deelexpeditie ‘Governance & economie van bodemdaling in bebouwd gebied’. Naast deze deelexpeditie gaan er ook andere deelexpedities in op bodemdaling in bebouwd gebied. De deelexpeditie ‘Innovatieve Ophoogtechnieken’ gaat specifiek in op de verschillende technieken die momenteel voorhanden zijn om levensduurverlengend te werk te gaan in bodemdalingsgevoelig gebied.

Perspectieven

In de deelexpeditie zijn eerst de sterke en zwakke punten van de huidige eis bekeken. Vervolgens zijn er door drie groepen deskundigen uit de deelexpeditie, onafhankelijk van elkaar, drie perspectieven voor (een) vernieuwde eis(en) voor nieuwbouw op slappe bodem ontwikkeld en uitgewerkt. Deze perspectieven worden toegelicht in de factsheet die voor deze deelexpeditie is opgesteld. In bijlagen zijn de drie perspectieven te bekijken. In de factsheet kun je ook het voorstel voor een aangescherpte eis vinden en hoe ook de Leidraad Klimaatadaptief Bouwen moet worden aangescherpt. 

Processchema

In het onderstaande processchema is te zien hoe de Deelexpeditie Nieuwbouw op Slappe Bodem is verlopen.

Bodemdaling in Beeld 

Voor het NKB webinar Bodemdaling in Beeld van 9 juni 2020 werd een video gemaakt waarin initiatiefnemers Martine Coevert en Wouter Smit uitleg geven over de deelexpeditie Nieuwbouw op Slappe Bodem.

Project Leonidas Rotterdam

 In de Rotterdamse wijk Leonidas heeft een nieuwbouwproject op slappe bodem plaatsgevonden. Dick Wilschut van de gemeente Rotterdam vertelt in deze video hoe dat is verlopen.

Deelexpeditieleider Arend van Woerden

Om klimaatbestendig te worden moet Nederland ook om leren gaan met de bodemdalingsproblematiek. Als specialist klimaatadaptatie zet Arend zich in om juist op dit thema oplossingsrichtingen te ontwikkelen. Arend werkt voor Sweco, is beleidsadviseur voor gemeente Woerden.

Wilt u een vraag stellen aan Arend over nieuwbouw op slappe bodem? Mail naar info@kbf.nl