top

Bodemdalingbestendige Nieuwbouw

Het project Bodemdalingbestendige Nieuwbouw is een initiatief van het Platform Slappe Bodem, stichting RIONED, gemeente Woerden, provincie Zuid-Holland en het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen.

Beleid

Inmiddels wordt door veel partijen al beleidsmatig onderkend dat er bodemdalingbestendig gebouwd moet gaan worden. Bodemdaling is één van de zes thema’s binnen de maatlat voor de klimaatadaptieve gebouwde omgeving. De andere vijf thema’s zijn wateroverlast, droogte, hittestress, biodiversiteit en overstromingen. Voor al deze thema’s zijn één of meerdere minimale eisen opgenomen, maar deze thema’s kunnen niet volledig los van elkaar worden gezien. Zo hangt bodemdaling samen met ontwatering en droogte. Ook kan bodemdaling van invloed zijn op de gemiddelde waterdiepte die zou optreden bij een potentiële overstroming. Beleidsmatig is er alle reden om snel werk te maken van ‘Bodemdalingbestendige  Nieuwbouw’.

Samen definiëren wat Bodemdalingbestendige Nieuwbouw is

Een van de eerste en belangrijkste stappen zal zijn te definiëren wat nu eigenlijk Bodemdalingbestendige Nieuwbouw is en voor welke onderdelen strategische uitgangspunten benoemd moeten worden. Hierbij wordt steeds de verbinding gezocht met de eisen die klimaatadaptatie met zich brengt. Klimaatbestendigheid is in feite een uitgangspunt. Het gaat erom goed en in onderlinge afstemming / dus integraal na te denken over de volgende deelonderwerpen:

 • Infrastructuur
 • Openbaar groen
 • Data / monitoring
 • Funderingen
 • Architectuur
 • Kabels en leidingen en riolering
 • Bodem en watersysteem
 • Participatie
 • Governance

Proces richting Bodemdalingbestendige Nieuwbouw

Het is maatschappelijk gewenst dat we NU stappen zetten om te komen tot Bodemdalingbestendige Nieuwbouw. Dit betekent dat we een proces in gang moeten zetten om hiertoe te komen. Dit moet snel gebeuren omdat veel nieuwbouw aanstaande is.

 

Het KBF neemt graag het initiatief om dit samen met belanghebbende partijen op te pakken en dit te verbinden met de klimaatbestendigheid van de wijken. We kiezen ervoor de kennis toe te passen op bestaande en concrete nieuwbouw initiatieven. Het KBF is in gesprek met concrete gebieden zoals Het Vijfde Dorp in de gemeente Zuidplas, Inbreiding het Lage Land in de gemeente Rotterdam, Pampus in de gemeente Almere en Hofwijk in Zaanstad, om te bezien hoe we met elkaar kunnen optrekken in dit proces.

 

Op voorhand worden de volgende resultaten voorzien vanuit Bodemdalingbestendige Nieuwbouw:

 • Strategische uitgangspunten van een bodemdalingbestendige nieuwbouwwijk;
 • Uitgewerkte ontwerpen voor Bodemdalingbestendige Nieuwbouw;
 • Kennisfactsheet per deelonderwerp;
 • Overall aanpak / leidraad voor Bodemdalingbestendige Nieuwbouw (gebaseerd op de cases);
 • Procesresultaten: Onderwijs en studenten ervaren en geschoold in de materie.

Strategische uitgangspunten bodemdaling bestendige nieuwbouw

In opdracht van Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen stelt Sweco een korte notitie samen ter voorbereiding op het grotere traject rondom bodemdalingbestendige nieuwbouw. In deze notitie definieert Sweco ten eerste wat bodemdalingbestendige nieuwbouw is en wordt beschreven welke 9 onderdelen voor bodemdalingbestendige nieuwbouw relevant zijn. Vervolgens worden voor deze 9 verschillende onderdelen strategische uitgangspunten geformuleerd. De notitie sluit af met aandachtspunten voor het vervolgtraject.

Project Leonidas Rotterdam

 In de Rotterdamse wijk Leonidas heeft een nieuwbouwproject op slappe bodem plaatsgevonden. Dick Wilschut van de gemeente Rotterdam vertelt in deze video hoe dat is verlopen.

Coordinator Stedelijk gebied, Robert van Cleef

 

Wilt u een vraag stellen aan Robert over Bodemdalingbestendige Nieuwbouw?

Mail naar info@kbf.nl