top

Deelexpeditie Kabels, leidingen, riolering en bodemdaling

Bodemdaling is een stevig hoofdpijndossier voor kabel- en leidinginfrastructuur en riolering.  Niet alleen zorgt de zakkende bodem voor schades, lekkages, afvoerproblemen en andere beheeruitdagingen. Ook hebben projecten om de openbare ruimte te reconstrueren c.q. op te hogen een behoorlijke impact op de ligging en bereikbaarheid van riolering, kabel- en leidingnetten, zeker als daarbij gebruik wordt gemaakt van zettingsvrije of -arme constructies. Omdat in dergelijke gevallen vaak de openbare ruimte eerst obstakelvrij moet worden gemaakt, zijn verleggingen (al dan niet tijdelijk) van kabels en leidingen noodzakelijk. De opgave om klimaatadaptatie toe te passen op stedelijke gebieden vergroot de complexiteit vanwege het gevraagde ruimtebeslag. Aangezien de technische levensduur van deze infrastructuur zelden naadloos samenvalt met de interventiecyclus in de openbare ruimte, zorgt dit voor onvermijdelijke vroegtijdige afschrijvingen en onnodige kosten.

 

RIONED, het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) en het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) hebben de handen ineengeslagen om een deelexpeditie op te tuigen die onlangs  van start is gegaan. Rudi Zoet (COC) trekt de deelexpeditie.