top

Deelexpeditie Kabels, leidingen, riolering en bodemdaling

Bodemdaling is een stevig hoofdpijndossier voor kabel- en leidinginfrastructuur en riolering.  Niet alleen zorgt de zakkende bodem voor schades, lekkages, afvoerproblemen en andere beheeruitdagingen. Ook hebben projecten om de openbare ruimte te reconstrueren c.q. op te hogen een behoorlijke impact op de ligging en bereikbaarheid van riolering, kabel- en leidingnetten, zeker als daarbij gebruik wordt gemaakt van zettingsvrije of -arme constructies. Omdat in dergelijke gevallen vaak de openbare ruimte eerst obstakelvrij moet worden gemaakt, zijn verleggingen (al dan niet tijdelijk) van kabels en leidingen noodzakelijk. De opgave om klimaatadaptatie toe te passen op stedelijke gebieden vergroot de complexiteit vanwege het gevraagde ruimtebeslag. Aangezien de technische levensduur van deze infrastructuur zelden naadloos samenvalt met de interventiecyclus in de openbare ruimte, zorgt dit voor onvermijdelijke vroegtijdige afschrijvingen en onnodige kosten.

 

RIONED, het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) en het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) hebben de handen ineengeslagen om een deelexpeditie op te tuigen die onlangs  van start is gegaan. Rudi Zoet (COC) trekt de deelexpeditie.

 

Het afgelopen jaar is onder de vlag van de deelexpeditie kabels en leidingen hard gewerkt aan een handboek voor reconstructieprojecten. Het eindresultaat is in zicht: begin juli zal het handboek worden gepubliceerd op de kennisbank van het KBF! In het handboek zijn de geleerde lessen opgeschreven die zijn opgedaan in drie voorbeeldprojecten vanuit de aanpak bodemdaling. In deze projecten zijn lichtgewicht ophoogmaterialen of zettingsarme (gefundeerde) constructies toegepast in de bestaande gebouwde omgeving. De impact op kabel- en leidinginfrastructuur is hierbij groot en is er een sterke verwevenheid tussen de werkzaamheden in ruimte, tijd en risico’s. De opgedane kennis en inzichten rondom onderwerpen als afstemming, belangenafweging, ontwerp, planning, fasering en taakverdeling kunnen worden gebruikt in toekomstige projecten. Binnen deze deelexpeditie heeft het KBF samengewerkt met het COB en is een expertgroep aan de slag gegaan bestaande uit afgevaardigden vanuit gemeenten, netbeheerders, adviesbureaus en aannemers.