top

Gebiedsprocessen

Het landelijk gebied in Nederland staat voor grote opgaven. Een toekomstbestendige ontwikkeling van functies in het landelijk gebied en de ruimtelijke ontwikkeling van de agrarische sector, zoals beschreven in het nationaal programma landelijk gebied (NPLG), is noodzakelijk. Een van de opgaven voor het veenweidegebied is de emissie-reductie van 1Mton per jaar in 2030 die is vastgelegd in het Klimaatakkoord. De aanpak van de opgaven is voor een belangrijk deel gebiedsgericht. De komende jaren worden er in gebiedsprocessen stappen gezet naar het realiseren van een toekomstbestendig en economisch rendabel veenweidegebied. In deze gebiedsprocessen werken agrariërs, collectieven, overheden en andere betrokkenen samen. Gebiedsprocesbegeleiders spelen daarbij een cruciale rol in het behalen van concrete resultaten die kunnen rekenen op vertrouwen en draagvlak.

Deze deelexpeditie is mogelijk door het Nationaal Programma Veenweide.

Netwerk van procesbegeleiders

Het Nationaal Programma Veenweide startte daarom begin 2022 de deelexpeditie Gebiedsprocessen op. Het doel van deze deelexpeditie is dat procesbegeleiders elkaar helpen en inspireren om resultaten te boeken in de gebiedsprocessen. Onderdeel daarvan is het opbouwen van een netwerk van gebiedsprocesbegeleiders. In verschillende werkplaatssessies gaan de procesbegeleiders samen actief werken aan oplossingen voor concrete vraagstukken uit hun dagelijkse praktijk. In elke bijeenkomst staat één casus centraal.

De deelexpeditie heeft een looptijd van twee jaar en wordt getrokken door Govert Geldof

 

Resultaten in beeld

Door middel van filmpjes wordt het proces van deze deelexpeditie in de ’turbo werkplaats’ inzichtelijk gemaakt.

Deze 6 informatieve filmpjes belichten de bredere context van gebiedsprocessen en hoe deze van invloed zijn op het landschap en de samenleving.

Deelexpeditie Gebiedsprocessen, deel 1: Introductie

Deelexpeditie Gebiedsprocessen, deel 2: Klein, lokaal en concreet

Deelexpeditie Gebiedsprocessen, deel 3: WIS

Deelexpeditie Gebiedsprocessen, deel 4: Natuur inclusieve landbouw

Deelexpeditie Gebiedsprocessen, deel 5: Kaders

Deelexpeditie Gebiedsprocessen, deel 6: Land, kazerne en stad

Het Tompouce-model

Het Tompouce-model; Op weg naar gebiedsprocessen met drie stevige lagen.
Dit essay gaat over het ordenen in de ruimte: op de juiste plek en het juiste moment. Met de juiste mensen de goede dingen doen. We richten ons daarbij op gebiedsprocessen, oftewel de gebiedsgerichte aanpak.
Deze begrippen verspreiden zich als lopend vuur door ministeries, provincies, gemeenten en belangenverenigingen. Er zijn reeds vele ervaringen mee opgedaan.

 

Gereedschapskist Gebiedsprocessen Veenweide

De Gereedschapskist Gebiedsprocessen Veenweide biedt toegang tot informatie op drie niveaus:

  1. Filmpjes
  2. De gereedschappen.
  3. Narratieve rapporten.

Deelexpeditieleider Govert Geldof

Goverts lijfspreuk is: Het is complex, maar we maken het ingewikkeld.”

Lees meer over Govert…

 

Wilt u een vraag stellen aan Govert over Gebiedsprocessen? Mail naar info@kbf.nl