top

Project isoleren met lisdodde in de praktijk

Thema's

Publicatie

13 februari 2022

Auteurs

Seleen Suidman, VIC

In opdracht van

Provincie Zuid Holland, Gemeente Krimpenerwaard

In de veenweidegebieden wordt in diverse pilots en onderzoeken gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen als alternatief van het traditionele melkveebedrijf. Dit is nodig vanwege de opgave om broeikasgasemissies en bodemdaling tegen te gaan. Lisdoddeteelt is één van deze alternatieven die momenteel onderzocht wordt voor gebruik als isolatiemateriaal.