top

Peilbeheer als middel om bodemdaling terug te dringen

Thema's

Publicatie

18 mei 2021

In deze rapportage staat bodemdaling in veengebieden centraal, waarbij de focus ligt op de waterhuishoudkundige dimensie. Wat kunnen waterschappen doen om het proces van continue bodemdaling te stoppen of te vertragen en welke juridische instrumenten hebben zij hiervoor beschikbaar? Dit rapport is onderdeel van de haalbaarheidsinventarisatie Governance die is uitgevoerd in het kader van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV).