top

Bodemdaling in Kaart en Kijken in de bodem: meten, monitoring en ontrafelen van bodemdalingsprocessen

Thema's

Publicatie

8 januari 2021

Auteurs

Gilles Erkens

In opdracht van

RegioDeal Bodemdaling Groene Hart

Bodemdaling in het Groene Hart is notoir slecht meetbaar: metingen zijn technisch moeilijk uitvoerbaar, slecht herhaalbaar en het ontbreekt aan goede referentiemetingen. Er vinden ook geen structurele metingen van bodemdaling plaats in het Groene Hart. Hierdoor is ook de impact van mitigerende maatregelen niet objectief vast te stellen. Een betere feitelijke onderbouwing van het bodemdalingsprobleem is daarom noodzakelijk.