top

Pilots grondwatergestuurd peilbeheer door boeren

Thema's

Publicatie

18 januari 2021

Auteurs

Niek Bosma, Wetterskip

De huidige drooglegging van het Friese veenweidegebied levert landbouwkundige voordelen maar brengt ook negatieve consequenties met zich mee, waaronder bodemdaling en broeikasgasemissies. Om de kosten en baten van het huidige waterbeheer meer in evenwicht te brengen zijn verschillende projecten binnen de veenweidevisie van provincie Fryslân gestart.