top

Sleutel processen voor Azolla 

Thema's

Publicatie

18 december 2018

Auteurs

Bas van der Riet

In veenweidegebieden biedt de teelt van azolla (kroosvaren) een alternatieve vorm van landgebruik waarmee bodemdaling kan worden geremd en aan bodemdaling gerelateerde problemen kunnen worden bestreden.