top

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)

Thema's

Publicatie

18 maart 2023

In opdracht van

STOWA

STOWA is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren. Een van die opgaven is het peilbeheer in veengebieden in relatie tot bodemdaling.