top

Rapport ‘Impact droogte op funderingen’, Deltares, 2020

Thema's

Publicatie

20 september 2020

Auteurs

Sien Kok en Lilia Angelova

In opdracht van

Verbond van Verzekeraars

Naar schatting zijn er in Nederland 750.000 tot 1.000.000 panden op een fundering van houten palen of op staal. Deze zijn gevoelig voor bodemdaling en lage grondwaterstanden en daarmee voor droogte. De verwachting is dat de schade tot 2050 door paalrot en verschilzetting van panden gefundeerd op staal bij een onveranderd klimaat tussen 5 en 39 miljard euro ligt. Door toename van droogte bij klimaatverandering (KNMI scenario WH+) kan dit met 3 tot 15 miljard euro toenemen. Deze bedragen behelzen alleen het risico voor panden. Schade aan infrastructuur zoals wegen, bruggen en nutsvoorzieningen door bodemdaling is hierin niet meegenomen.