top

Polder Bloemendaal

Thema's

Publicatie

20 februari 2018

Auteurs

Dirk van Eijk, Stichting Weids Bloemendaal

Basis voor het Project Weids Bloemendaal vormde het Manifest Duurzame Ontwikkeling Polder Bloemendaal, dat door bewoners, gebiedspartijen, gemeenten Waddinxveen en Gouda en het Hoogheemraadschap Rijnland in 2012 is opgesteld. In het manifest is de ambitie opgenomen het veenweidelandschap te behouden en maatregelen te nemen om bodemdaling te beperken. In het project Weids Bloemendaal is ervoor gekozen om eerst een wandelnetwerk te realiseren, landschapselementen te herstellen, weidevogels te beschermen en baggerwerk uit te voeren. Het project is in 2014 gestart en succesvol afgerond. Mede door de extreme droogte van 2018 is het draagvlak hier groot om te starten met het project bodemdaling.