top

Deelexpeditie MKBA’s Bodemdaling

Thema's

Publicatie

20 september 2019

Auteurs

NKB en Acacia water

In opdracht van

NKB

De deelexpeditie MKBA’s bodemdaling is in 2021 gestart in samenwerking met het ministerie van BZK. Andre Wooning (Rijkswaterstaat) is trekker van de deelexpeditie en Acacia Water is betrokken uitvoerend bureau. Het doel van deze deelexpeditie is om gezamenlijk, met diverse spelers uit het netwerk, een inventariserend onderzoek te doen naar alle kennis die er is over kosten en baten van bodemdaling. Daarbij wordt ook geïnventariseerd welke (beleids)ruimte verschillende partijen hebben om in dit dossier samen te werken aan handelingsperspectief. De focus ligt op kennis over:

  • Aantal, tijdslijn en inhoud van bestaande (M)KBA-studies voor zowel stedelijk als landelijk gebied;
  • Belangrijkste uitkomsten kosten en baten;
  • Overzicht van kennislacunes;

De deelexpeditie draagt zorg voor het analyseren van nationale kennisontwikkeling, kennislacunes en kennisvragen om zo de gewenste inhoud van de deelexpeditie tot stand te brengen en zorgt voor kennisdeling. De deelexpeditie is in september 2021 afgerond. De bevindingen zijn vastgelegd in een factsheet. De factsheet kunt u hier vinden:

Op 24 juni 2021 stond MKBA’s bodemdaling centraal in de NKB-Kennisexpeditie Waardering van Bodemdaling.

U kunt dit webinar hier terugkijken: livestreamonline.nl/NKBkennisexpeditie2021

EERSTE GOEDBEZOCHTE ONLINE BIJEENKOMST MKBA’S BODEMDALING OP 19-2-2021

Op 19 februari jl.  was er veel belangstelling en gewaardeerde inbreng op de eerste bijeenkomst van de deelexpeditie MKBA’s bodemdaling. Tijdens de bijeenkomst is duidelijk naar voren gekomen dat er veel kennis en ervaring is binnen het netwerk over MKBA’s bodemdaling. De inventarisatie en discussie hebben waardevolle informatie gegeven over de gewenste ontwikkelingen richting de toekomst. Een greep uit de discussie levert ons de volgende leerpunten:

  • De belangrijkste knelpunten in het opstellen van de MKBA’s zijn het waarderen van effecten en het toepassen van de uitkomsten in besluitvormingsprocessen;
  • Om de MKBA’s op een hoger niveau te krijgen is meer focus nodig op verdelingseffecten;
  • Bodemdaling is een gebied specifieke opgave en om de MKBA’s op een hoger niveau te krijgen is het identificeren en karakteriseren van de bodemdalingsgebieden in NL een belangrijke stap;
  • Bodemdaling staat als probleem niet op zichzelf, in de beleidsaanpak en ook MKBA zullen we het als integraal probleem moeten zien om de beste resultaten te behalen.

Acacia Water_Bijeenkomst 1 Presentatie MKBA Bodemdaling_19-02-2021