top

Proeftuin Natura2000 Veenweiden

Thema's

Publicatie

20 januari 2021

Auteurs

Andries Middag (LTO Noord) - amiddag@ltonoord.nl Bennie van der Fels (WUR) bennie.vanderfels@wur.nl

In opdracht van

VIC

De melkveehouderij in de veenweiden heeft verschillende uitdagingen om aan te werken, waaronder stikstofemissies, bodemdaling en waterkwaliteit. Doel van de Proeftuin Veenweiden Natura2000 was het behoud van agrarisch ontwikkelingsperspectief en de realisatie van Natura2000 doelstellingen met tegelijkertijd positieve effecten op Kaderrichtlijn Water doelstellingen en reductie bodemdaling in veenweidegebieden.