top

Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV)

Thema's

Publicatie

18 februari 2023

In opdracht van

NOBV

Voor veenweiden is in het Klimaatakkoord een reductie van de jaarlijkse emissie met 1,0 Mton in 2030 vastgelegd. Wat zijn de effecten van verschillende maatregelen tegen bodemdaling op de broeikasgasuitstoot? Hoe werken de maatregelen die zijn ontwikkeld, of nog ontwikkeld worden, om emissies te beperken? En welke rol spelen bijvoorbeeld bodemleven en waterkwaliteit bij de veenafbraak? Om antwoord te geven op deze vragen doet het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) sinds 2019 onderzoek op verschillende locaties, waar uiteenlopende maatregelen en situaties gemeten worden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van verschillende universiteiten en kenniscentra, met subsidie van het Ministerie van LNV onder aansturing van STOWA.