top

Waterkwantiteit en waterbeheer – een inventarisatie van de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied

Thema's

Publicatie

18 mei 2021

Auteurs

Frouke Hoogland met medewerking van Arjen Roelandse en Jouke Velstra

In opdracht van

NOBV

Dit onderzoek is onderdeel van de haalbaarheidsstudies die in 2021 zijn uitgevoerd door het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). De haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied is niet alleen afhankelijk van het effect op veenafbraak, maar ook van andere factoren zoals Bedrijfsvoering, Betaalbaarheid, Waterkwantiteit en waterbeheer, Biodiversiteit, Bodem- en waterkwaliteit, Governance en Kennisdeling. Daarom is de technische en maatschappelijke haalbaarheid van maatregelen vanuit deze perspectieven geïnventariseerd. Het onderzoek Waterkwantiteit en waterbeheer gaat over het effect van maatregelen op de waterverdeling en waterbeschikbaarheid.