top

Better Wetter, beter omgaan met veenweidegebieden in Friesland

Thema's

Publicatie

18 januari 2021

Auteurs

Wim Oosterhuis (Nordeast-Fryslan), Maryleen Blauw (Nordeast-Fryslan), Els Wouda (Nordeast-Fryslan)

Het huidige waterbeheer en landgebruik in de veenweidegebieden in Friesland is niet duurzaam. De sterke maaivelddaling, beperkte bergingscapaciteit in de Friese boezem, droogteproblemen in het voorjaar en de zomer en het verlies van ecologische waarden zijn daar voorbeelden van. Wat zijn de kansen voor toekomstig land- en watergebruik onder nattere omstandigheden, gekeken naar mogelijkheden op technisch-inhoudelijk vlak (met name natte teelten) en (sociaal)economisch vlak (nieuwe verdienmodellen, draagvlak in de regio).