top

Veen, voer en verder

Thema's

Publicatie

18 september 2022

Het project Veen, Voer en Verder had tot doel inzicht te krijgen in nieuwe, rendabele en duurzame natte teelten bij een hoog waterpeil in het veenweidengebied. Daarbij werd gestreefd naar het stopzetten van de bodemdaling, het verminderen van de broeikasgasuitstoot, het beperken van stikstofuitspoeling en toepassing van natte gewassen, waaronder gebruik als veevoer en strooisel op een melkveebedrijf. Bekijk Eindrapportbrochurefactsheet van Veen, voer en verder.