top

Praktijkproeven onderwaterdrainage Friesland

Thema's

Publicatie

18 januari 2021

Auteurs

Niek Bosma, Wetterskip Fryslân

Dit project is gestart door het Wetterskip Fryslân in samenwerking met Provinsje Fryslân en deelnemende boeren, om inzicht krijgen in de effecten van onderwaterdrainage, drukdrainage en slootpeilverhoging op grondwaterstandverloop, veenoxidatie, bodemdaling en CO2-emissie. Onderzoek wordt met de agrarische sector uitgevoerd, de bevindingen worden te zijner tijd gecommuniceerd naar de agrarische sector en andere betrokken partijen.