top

Leidraad klimaat adaptief bouwen

Thema's

Publicatie

17 maart 2022

Auteurs

via Bouwadaptief

Zoals sinds vorig jaar meermalen in de Coalitie Stevige Steden is  besproken / toegelicht is de doelstelling ‘bodemdaling van gebouwd gebied en de gevolgen daarvan blijven beheersbaar en betaalbaar’ toegevoegd aan het provinciale Convenant Klimaatadaptief Bouwen en vertaald in een tweetal ‘eisen’, zoals verwoord in de interprovinciale Leidraad Klimaatadaptief Bouwen(Versie 2.0, Maart 2022). Dit heeft afgelopen maanden een doorvertaling gekregen naar de landelijke Maatlat voor een Groene Klimaatadaptieve Gebouwde Omgeving, zoals in maart 2023 is voorgelegd aan de Tweede Kamer. De maatlat maakt nog duidelijker wat ‘nieuwbouw klimaatadaptief inrichten en bouwen’ inhoudt, maar herhaald daarbij – vooralsnog / slechts – onze twee eisen als een ‘decentrale norm’ i.r.t. bodemdaling. De maatlat is daarmee wel een stap richting een ‘gelijk speelveld’ voor alle partijen: Hoe om te gaan met de mogelijke risico’s van bodemdaling bij nieuwbouw, maar ook bij bestaande bouw. Daarom speciale aandacht voor:

Kamerbrief en maatlat: Landelijke maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving en verkenning groennorm | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nieuwsbericht op rijksoverheid.nl: Kabinet zet volgende stap in klimaatbestendig bouwen | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Nieuwsbericht op nieuwsienw.nl: Kabinet zet volgende stap in klimaatbestendig bouwen | Nieuws IenW

Nieuwsbericht op klimaatadaptatienederland.nl: Het Kabinet komt met Landelijke Maatlat voor klimaatadaptief en groen bouwen – Klimaatadaptatie (klimaatadaptatienederland.nl)

Informatiepagina maatlat met Q&A’s: Klimaatadaptief bouwen – Klimaatadaptatie (klimaatadaptatienederland.nl)