top

Effecten vernattingsmaatregelen op veenweidebedrijven in Noord-Holland

Thema's

Publicatie

18 november 2020

Auteurs

I.E. Hoving, G. Holshof en R.F.A. Hendriks

Met modelberekeningen zijn voor een melkveehouderijbedrijf op veengrond in Noord-Holland (IPV- projectbedrijf) de technische en economische consequenties en effecten op bodemdaling en broeikasgasemissies van vernattingsmaatregelen verkend.