top

Webinar NOBV Haalbaarheidsstudies Bedrijfsvoering en betaalbaarheid, 2021

Thema's

Publicatie

20 juni 2022

In opdracht van

NOBV

Het NOBV richt zich op het kwantificeren van broeikasgasemissies in de veenweidebodem en het bepalen van effectieve maatregelen om emissies tegen te gaan. De haalbaarheid van deze maatregelen is, naast het effect op veenafbraak, ook afhankelijk van andere factoren. Daarom heeft het NOBV de technische en maatschappelijke haalbaarheid van maatregelen geïnventariseerd vanuit verschillende perspectieven, namelijk: Bedrijfsvoering, Betaalbaarheid, Waterkwantiteit en waterbeheer, Biodiversiteit, Bodem- en waterkwaliteit, Kennisdeling en Governance

Deze inventarisaties hebben in beeld gebracht welke factoren relevant zijn voor de haalbaarheid, welke kennis daarover al beschikbaar is en welke vragen nog beantwoord moeten worden om een goede afweging te kunnen maken voor bepaalde maatregelen. De inventarisaties geven daarmee nog niet op alle vragen antwoord, maar bieden wel een heldere voorzet voor nieuw op te zetten onderzoeken en pilots. In 2021 organiseerde het NOBV een serie van vier webinars rond de haalbaarheidsstudies.