top

Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden 

Thema's

Publicatie

18 mei 2022

In opdracht van

NOBV

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) is in 2019 gestart in opdracht van het ministerie van LNV. STOWA treedt op als gedelegeerd opdrachtgever. Doel van het NOBV is de effectiviteit van maatregelen te onderzoeken en de emissies beter te voorspellen. Daarbij worden ook de effecten op bodemdaling in beeld gebracht. Het NOBV doet onderzoek aan verschillende maatregelen: Waterinfiltratiemaatregelen (waaronder onderwaterdrainage, drukdrainage, slootpeilverhoging, greppelinfiltratie en geregeld hoge grondwaterstanden), DD, en ook bijvoorbeeld slootpeil), Natte teelten (waaronder lisdodde, veenmos, cranberry en miscanthus), Bodemmaatregelen (klei in veen). De onderzoeksresultaten van het NOBV worden in 2024 opgeleverd.