top

Deelexpeditie Natte teelten

Thema's

Publicatie

18 september 2021

Auteurs

Roelof Westerhof

De ontwikkeling van natte teelten zou kunnen bijdragen aan het afremmen van bodemdaling. Rond natte teelten zijn nog veel vragen. Welke gewassen zijn kansrijk, welke teeltmethoden combineren goede opbrengsten met weinig bodemdaling en hoe zit het met de uitstoot van broeikasgassen uit natte teelten? Economische factoren spelen ook een rol. Wanneer is dit voldoende rendabel voor een ondernemer, welke regelgeving moet daarvoor worden aangepast en onder welke condities staan financiers open voor dergelijke innovaties? Overheden, financiers en ondernemers hebben behoefte aan objectieve en relevante kennis over natte teelten. In 2018 is bij het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) de Deelexpeditie Natte Teelten gestart waarin door middel van joint fact finding de benodigde informatie boven tafel is gekomen en kennishiaten expliciet zijn gemaakt. De Deelexpeditie heeft geresulteerd in een netwerk waarin verschillende partijen kennis delen, kennishiaten definiëren en kennis ontwikkelen. In 2020 is de Deelexpeditie omgevormd tot een Kennismakelaarschap en is het factsheet  geactualiseerd. In 2021 is het Kennismakelaarschap afgerond. Natte teelten zullen vanaf 2022 verder worden onderzocht in het Veenweide Innovatieprogramma Nederland.