top

Haalbaarheidsstudie Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit

Thema's

Publicatie

20 september 2021

In opdracht van

NOBV

Dit onderzoek is onderdeel van de haalbaarheidsstudies die in 2021 zijn uitgevoerd door het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). De haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied is niet alleen afhankelijk van het effect op veenafbraak, maar ook van andere factoren zoals Bedrijfsvoering, Betaalbaarheid, Waterkwantiteit en waterbeheer, Biodiversiteit, Bodem- en waterkwaliteit, Governance en Kennisdeling. Daarom is de technische en maatschappelijke haalbaarheid van maatregelen vanuit deze perspectieven geïnventariseerd. Het onderzoek Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit gaat over het effect van maatregelen op de biodiversiteit en kwaliteit van water en bodem).