top

Bodem APK Veenweide

Thema's

Publicatie

18 januari 2022

Auteurs

Dirk Johan Feenstra (projecten LTO Noord), Everhard van Essen (Aequator)

In dit project gaan de agrariërs aan de slag met bodem, water en landbouw in het Friese veen. In de Groote Veenpolder zullen verschillende bodem verbeterende maatregelen worden uitgerold aansluitend bij de bodem en waterproblematiek. In Aldeboarn de Deelen zal geëxperimenteerd worden met een grondwater gestuurd peilbeheer. Hier gaan 14 boeren aan de gang met grondwater gestuurd peilbeheer, om maaivelddaling van veen tegen te gaan. De groep in Koufurderigge wil alternatieven voor drijfmest, zoals compost, slootmaaisel composteren, mest scheiden en Bokashi (goed gefermenteerd organisch materiaal) onderzoeken om de bodem en het bodemleven te verbeteren.