top

Haalbaarheidsstudies NOBV  – een inventarisatie van de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied

Thema's

Publicatie

20 september 2021

De haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied is niet alleen afhankelijk van het effect op veenafbraak, maar ook van andere factoren zoals Bedrijfsvoering, Betaalbaarheid, Waterkwantiteit en waterbeheer, Biodiversiteit, Bodem- en waterkwaliteit, Governance en Kennisdeling. Daarom is in 2021 de technische en maatschappelijke haalbaarheid van maatregelen vanuit deze perspectieven geïnventariseerd door het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). De onderzoeken hebben verschillende rapporten opgeleverd die zijn toegelicht in een serie webinars.