top

Betaalbaarheid – een inventarisatie van de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied

Thema's

Publicatie

20 september 2021

In opdracht van

NOBV

Dit onderzoek is onderdeel van de haalbaarheidsstudies die in 2021 zijn uitgevoerd door het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). De haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied is niet alleen afhankelijk van het effect op veenafbraak, maar ook van andere factoren zoals Bedrijfsvoering, Betaalbaarheid, Waterkwantiteit en waterbeheer, Biodiversiteit, Bodem- en waterkwaliteit, Governance en Kennisdeling. Daarom is de technische en maatschappelijke haalbaarheid van maatregelen vanuit deze perspectieven geïnventariseerd. Het onderzoek Betaalbaarheid gaat over de kosten en baten van maatregelen op bedrijfsniveau en op maatschappelijk niveau.