top

Rapportage registratiesysteem SOMERS 1.0

Thema's

Publicatie

8 februari 2023

Auteurs

Gilles Erkens, Roel Melman, Simon Jansen, Jim Boonman, Mariet Hefting, Joost Keuskamp, Huite Bootsma, Laura Nougues, Merit van den Berg, Ype van der Velde

In opdracht van

NOBV

Om te bepalen of de reductiedoelstelling van 1 Mton uit veenweiden zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord op termijn daadwerkelijk wordt gehaald, moet de landelijke CO2-uitstootreductie in het veenweidegebied jaarlijks worden bijgehouden. Daarvoor heeft het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) het registratiesysteem SOMERS (Subsurface Organic Matter Emission Registration System) ontwikkeld. Met SOMERS zijn rekenregels bepaald die als indicatieve ondersteuning kunnen dienen bij het bepalen van de effecten van voorgestelde maatregelen op de broeikasgasuitstoot in het veenweidegebied. Eind vorig jaar is de rapportage over SOMERS 1.0 opgeleverd die dient als achtergronddocument bij de rekenregels. Ook worden de monitoringsfilosofie en redenatielijn die hebben geleid tot de totstandkoming van SOMERS beschreven. De rapportage bevat daarnaast twee technische bijlagen waarin de onderliggende rekenmodellen van SOMERS worden toegelicht.

Rapportage over SOMERS 1.0

Bijlagen bij rapportage SOMERS 1.0

Rapportage SOMERS 1.0 met bijlagen