top

Biodiversiteit vergroten in het veenweidegebied met WUR

Thema's

Publicatie

20 december 2022

Auteurs

Charlotte Verburg

In opdracht van

Ministerie van LNV

Dit project verkent mogelijkheden in veenweidegebieden bij radicale verhoging van grondwaterpeil (omwille van het beperken van broeikasgasemissies en bodemdaling) voor landgebruik, biodiversiteit, productie van biomassa en economische perspectieven. Daarbij worden met name extremere scenario’s verkend die verder gaan dan de huidige (60 cm beneden maaiveld of dieper) en historische (30 cm beneden maaiveld) drooglegging van veenweidegebieden.