top

Onderwaterdrainaige Staphorst

Thema's

Publicatie

18 januari 2021

Auteurs

Francis de Graaf (WDOD), Gilles Erkens (Deltares)

Een deel van het gebied dat bemalen wordt door de gemalen Kostverloren en Kloosterzijl, binnen de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland, is vrij nat voor grasland. Voor de landbouw is goede draagkracht van de grond belangrijk voor het weiden van koeien en het bewerken van het land. Hiervoor zou een lagere grondwaterstand in het gebied gewenst zijn. Maar aanpassing van het watersysteem kan de bodemdaling versnellen, en daarmee hogere broeikasgasemissies en meer uitspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater veroorzaken. Het doel van het project is om meer inzicht te krijgen in het effect van onderwaterdrainage op natuur, landbouw en bodemdaling.