top

Grootschalig actief grondwaterpeilbeheer in bebouwd gebied-fase 1

Thema's

Publicatie

20 mei 2017

Auteurs

Drs. Jelle Buma (Deltares), drs. ing. Maarten Kuiper (Wareco), Wouter Kooijman MSc. (Fugro), ir. Stan Geurts van Kessel (Wareco)

In opdracht van

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie / Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Studie naar technische en financiële haalbaarheid

Dit rapport presenteert de resultaten van een bureaustudie naar de technische en financiële haalbaarheid van grootschalige toepassing van het concept actief grondwaterpeilbeheer in stedelijk gebied. Actief grondwaterpeilbeheer is een gerichte inspanning om een gewenst grondwaterpeil te realiseren met een drainageinfiltratieleidingen. Actief grondwaterpeilbeheer is erop gericht om schades door grondwateroverlast en –onderlast te voorkomen of te beperken. In het onderzoek staan acht praktijkvoorbeelden van actief grondwaterpeilbeheer centraal. Deze praktijkvoorbeelden tonen aan dat het concept haalbaar is in uiteenlopende situaties voor wat betreft bodemopbouw, dichtheid van stedelijk gebied, hydrologie, methode van wateraanvoer, en beoogde effecten.