top

Projectbeschrijving over het berekenen van broeikasgasemissies

Thema's

Publicatie

18 januari 2021

Auteurs

Tim Pelsma

In opdracht van

NKB

Watergebiedsplannen beïnvloeden veenoxidatie en broeikasgasemissies, maar de mate waarin is onduidelijk. Het is mogelijk om op basis van intern beschikbare gegevens en grondwatermodellen een inschatting te maken van broeikasgasemissies door veenafbraak. Verschillende beleidsalternatieven kunnen zo met elkaar worden vergeleken. Dit kan ondersteuning geven bij het opstellen van een watergebiedsplan in verband met broeikasgasemissies door veenafbraak bij bodemdaling.