top

Ontwerpen lange termijn perspectief bij veranderend landgebruik

Thema's

Publicatie

6 december 2021

Auteurs

Programma bureau Groene Hart, WER Economic Research, Deltares, PBL, Waterschappen Groene Hart, Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Holland, Ministerie BZK, Regio Deal bodemdaling Groene Hart

In opdracht van

Stuurgroep Groene Hart

Het veenweidegebied in het Groene Hart staat voor een grote transitie opgave waar op de lange termijn ander landgebruik bij kan horen. Dit is een integrale opgave waarbij de bodemdaling, CO2 reductie, de zoetwatervraag, de transitie van de landbouw, de energietransitie en verstedelijking toonaangevend zijn.