top

Governance – een inventarisatie van de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied

Thema's

Publicatie

20 juni 2021

In opdracht van

NOBV

Dit onderzoek is onderdeel van de haalbaarheidsstudies die in 2021 zijn uitgevoerd door het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). De haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied is niet alleen afhankelijk van het effect op veenafbraak, maar ook van andere factoren zoals Bedrijfsvoering, Betaalbaarheid, Waterkwantiteit en waterbeheer, Biodiversiteit, Bodem- en waterkwaliteit, Governance en Kennisdeling. Daarom is de technische en maatschappelijke haalbaarheid van maatregelen vanuit deze perspectieven geïnventariseerd. Het onderzoek Governance gaat over de rolverdeling tussen stakeholders en inzetbaarheid van juridische instrumenten. Hierbij is ook gekeken naar de mogelijkheden om peilbeheer in te zetten om bodemdaling tegen te gaan.