top

Instrumenten rondom grondwaterstandsverhoging en wateroverlast

Thema's

Publicatie

20 september 2014

In opdracht van

Ministerie I&W

In de praktijk komt het wel eens voor dat maatregelen die leiden tot grondwaterstandsverhoging zeer eenzijdig, vanuit één belang, worden genomen. Een centrale oplossing voor het hele gebied kan interessante kansen bieden door combinaties te maken met onttrekkingen voor energiewinning of beheersing van een grondwaterverontreiniging. Dit kan oplossingen ook voldoende financieel draagvlak bieden.

Case studies zijn Enschede, dat werkt aan gebiedsgericht waterbeheer met onder andere wateronderlast en -overlast en mobiele verontreinigingen en Maastricht, waar integraal naar de ondergrond wordt gekeken omdat men meerdere oorzaken ervoer bij bestaande gebieden met wateroverlast en de verwachting van een stijgende grondwaterstand.