top

Funderingsproblematiek

Een zorg voor iedereen

Als ze erachter komen dat hun huis gaat scheuren en ontdekken welke kosten en wat voor een moeizaam proces ze te wachten staat, zakt de moed de meeste mensen in de schoenen. De globale schattingen zijn nu dat het om circa één miljoen woningen gaat die hiermee te maken gaan krijgen tot 2050 als er geen maatregelen worden getroffen. Met de huidige beschikbare kennis kunnen eigenaren, gemeenten, waterschappen, banken en advies- en herstelbureaus vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid al aan de slag.

Voorbeeld van gevel met problemen aan de funderingen
Ineens begon onze gevel te scheuren.
1

Wat zijn de feiten?

Deltares berekende dat de schade bij panden op houten palen of op staal tot 2050 bij een onveranderd klimaat tussen 5 en 39 miljard euro ligt en dat dit door toename van droogte oploopt. Er kan daarnaast sprake zijn van bacteriële aantasting van houten palen. (Deze website gaat niet in op schade als gevolg van delfstoffenwinning). De verantwoordelijkheid voor de herstelkosten ligt volgens de wet bij de eigenaar. De omstandigheden die funderingsschade veroorzaken zijn regelmatig het gevolg van in het verleden gemaakte maatschappelijke keuzes.

2

Wat zijn de actuele ontwikkelingen?

Een aantal gemeenten zet zich al meerdere jaren in voor een gezamenlijke aanpak van funderingsschade. Door droogte komen steeds meer schadegevallen in beeld. Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) ontwikkelde Fundermaps waarmee gemeenten risico’s in beeld kunnen krijgen voor een gerichte aanpak op wijkniveau. Het Rijk werkt aan een Nationaal Programma Aanpak Funderingen. De voorwaarden van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel voor eigenaren van panden wordt momenteel herzien. Er wordt ingezet op de ontwikkeling van preventiemaatregelen zoals actief grondwaterpeilbeheer.

3

Voor wie is het belangrijk?

Huiseigenaren zijn primair verantwoordelijk, maar kunnen in hun eentje niet altijd de oplossing realiseren. Dit geldt voor particulieren maar ook voor woningbouwcorporaties. De hulp van overheden bij de aanpak van funderingsproblemen of het voorkomen daarvan is onmisbaar. Voor gemeenten is er de participatieladder, die inzicht geeft in welke mate en vanuit welke verantwoordelijkheid ze hun rol kunnen pakken. Maar ook de financiële sector is gebaat bij een duurzame woningvoorraad. Daarnaast is het belangrijk te investeren in voldoende gekwalificeerde advies- en herstelbureaus en innovaties vanuit de markt en kennisinstellingen.

4

Hoe gaat het nu verder?

Er wordt de komende jaren ingezet in op het verbeteren van de kennis over funderingsproblematiek in Nederland en de aanpak daarvan. Er wordt in verschillende vormen en door verschillende partijen ondersteuning en kennis geboden aan eigenaren van panden, overheden, corporaties en professionals in de woningmarkt sector. Onderzoek en innovatie rond het voorkomen, herkennen en herstellen van funderingsproblemen wordt ingezet. Onderwijs en de ontwikkeling van de onderzoek- en herstel markt staat ook op de agenda.

Circa 1 miljoen woningen krijgen te maken met funderingsschade.

De kennis over funderingen is op twee plekken ontsloten. De website van het KCAF biedt veel kennis, stappenplannen, leidraden en tools voor de aanpak van individuele en collectieve schadegevallen. De informatie op deze KBF website richt zich op dit moment meer op algemeen onderzoek, publicaties van gemeenten, beeldmateriaal, methoden en maatregelen.