top

Verantwoord ondernemen in veenweidegebieden

De veenweidegebieden in Nederland staan voor een grote transitie opgave. Met het Nationaal Programma Landelijk Gebied wordt ingezet op: gebiedsgericht werken aan versterking van de natuur en biodiversiteit, waterkwaliteit en het verminderen van klimaateffecten. Dit beleid is ook van toepassing op de veenweidegebieden. Veel maatregelen tegen bodemdaling zijn gericht op het beperken van de broeikasgasuitstoot en bodemdaling bij gelijkblijvend landgebruik. Deze benadering van de opgave biedt kansen, maar is ook op de korte termijn gericht en nog te weinig integraal.