top

Campus Gouda; Partijen bundelen krachten in regio Midden-Holland

28 september 2022

Regio Midden-Holland is bij uitstek de plek om te leren van bouwen in moeilijke bodemomstandigheden door de aanwezigheid van slappe bodems. Bij veel bouwconstructies in deze regio is hierdoor veel schade ontstaan en dit herstellen is kostbaar en tijdsintensief. Tegelijkertijd heeft bouwen op deze ondergrond veel invloed op de flinke bouwopgaven die voor de deur staan. Deze maatschappelijke opgave is complex en de vraagstukken die hiermee te maken hebben kennen een grote variëteit. Er moet bijvoorbeeld anders gebouwd worden door de huidige en toekomstige klimaatomstandigheden. Bouwen dient betaalbaar en realiseerbaar te zijn om zo diverse doelgroepen een kans op een koop en/of huurwoning te bieden. Ook moet er meer samen worden gebouwd met meer ruimte voor initiatieven van bewoners.

 

De ambitie is om duurzaam en toekomstbestendig te bouwen, maar met de huidige bodemomstandigheden is dit niet of maar gedeeltelijk mogelijk. Passende duurzame oplossingen voor dit maatschappelijke probleem in deze regio ontbreken tot op de dag van vandaag. Daarom is het van groot belang dat de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs de handen ineenslaan en samen komen tot nieuwe inzichten en oplossingen.

 

In regio Midden-Holland is ervoor gekozen om samen te werken aan deze grote maatschappelijke opgave en met elkaar te zoeken naar duurzame oplossingen voor bouwen in moeilijke omstandigheden. Met elkaar wordt zorg gedragen dat er voldoende mensen worden opgeleid of bijgeschoold, zodat zij goed in staat worden gesteld om het werk in dit veld uit te voeren. Gezamenlijk wordt vormgegeven aan:

  • een ‘livinglab structuur’ op drie praktijklocaties in de regio (Vijfde Dorp, binnenstad van Gouda en de Polder Bloemendaal waar verschillende praktijken van bodem(daling) kan worden ervaren;
  • modulair hbo-onderwijsaanbod, waardoor niet alleen studenten maar ook werkenden in staat worden gesteld om vraaggestuurd, maar laagdrempelig te worden (bij)geschoold.

 

Samenwerking met elke type partij biedt ook een specifieke meerwaarde. Door samen te werken met bedrijven kan er goed worden aangesloten bij behoeftes, mogelijkheden en kansen van de actuele praktijk. De praktijklocaties die door de overheid beschikbaar worden gesteld bieden kansen voor ontwerpen, bouwen en testen en zorgen ervoor dat leren betekenisvol wordt. De erkende onderwijsinstellingen dragen bij door ervoor te zorgen dat er kwalitatief goed onderwijs ontstaat.

De samenwerking heeft al geresulteerd in een moduleplan met drie modules bekeken vanuit het stedelijk perspectief. Partijen zijn overeengekomen om drie modules uit te werken: de basis van bodemdaling, data science en funderingstechniek. De komende maanden zal worden gewerkt aan het inhoudelijk uitwerken van de eerste module, namelijk de basis van Bodemdaling, zodat deze vanaf 2023 van start gaan. In alle fasen wordt continu toegewerkt naar een structurele maar duurzame samenwerking van alle deelnemende partijen van de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs.

 

Bent u na het lezen geïnteresseerd om bij te dragen of heeft u interesse in deelname aan onze eerste module?

 

Neem dan contact op met Campus Gouda door een bericht te sturen naar info@campusgouda.nl.